แ นะนำถ้ ารั กตั วเอ ง หมั่ นทำต า มนี้เป็ นป ระจำ ช่ วยให้สุ ขภ า พร่า งก ายแ ข็ งแ รง

แ นะนำถ้ ารั กตั วเอ ง หมั่ นทำต า มนี้เป็ นป ระจำ ช่ วยให้สุ ขภ า พร่า งก ายแ ข็ งแ รง

นั ก โ ภ ช น า แนะทำ ใ ห้ ได้ประจำ จะช่วยให้ร่างกายแ ข็ ง แ ร ง สุ ขภาพเป็นเรื่องใก ล้ ตั ว

ที่ ห ล า ย คนลืมใส่ใ จ เ ร าค ว ร รู้และนำไปปรับใช้กับชีวิตเพรา ะ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้

ร่ า ง ก า ยแ ข็ ง แ ร งโดยเฉพาะเรื่องอ า ห า รการกินสำคัญที่สุ ด

 

1. ก า แ ฟ

ดื่ ม เป็นประจำช่วยใ ห้ ค ว ามจำดีขึ้น เพราะมี ค า เฟอีน แนะนำให้ดื่ ม แบบไม่ใส่น้ำตาลจะมีผล ดี ต่อ ร่างกายที่สุ ด

 

2. ไข่ ต้ ม

ท า น เ ป็นประจำ วันละ 2 ฟอง ช่วยลดน้ำหนัก และลกปัญหาน้ำตาลใน เ ลื อ ดได้ดี

 

3. มะ น า ว ผสมน้ำอุ่น

นำ ไ ปห มั กผมสามา ร ถ ช่ ว ย ข จั ด รังแคบนห นั งศี รษะได้เป็นอ ย่ า งดี โดยห มั กไว้อ ย่ า งน้อย 15 นาที 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์

 

4. จิ บน้ำอุ่น

เ ป็ น ป ร ะจำปรับความสมดุล ใ น ร่ างกายได้ดีความดั น โ ล หิ ตดีช่วยในเรื่องเบาหวาน ส ม อ ง ตี บ

 

5. น้ำม ะ พ ร้าว

ดื่ ม เป็นประจำช่วยปรับ ส ม ดุล ฮ อ ร์ โ ม นทานเนื้อมะพร้าวควบคู่ ช่วยฟอกโ ล หิ ต บำรุงไ ตบำรุงตั บและส่วนอื่นๆในร่ างกาย

 

6. ดื่ ม น้ำอุณหภูมิห้ อ ง ดีที่สุ ด

ก า รดื่ ม น้ำเย็น ทำ ใ ห้ ส ดชื่นก็จริง แต่ร ะ วั งจะจี๊ดขึ้นส ม อ งทำให้ป ว ด หั ว

 

7. ดื่ ม น้ำร้ อ น

1 แ ก้ ว ก่ อ น มื้ออาหาร ช่วยลดน้ำหนักลดปริมาณ ไ ข มั นสะสมที่อยู่ในร่างกาย

 

8. แ ต ง โ ม

เ ป็ น ผ ล ไม้ชั้นยอด แนะนำให้ทานในช่วงเวลาตอนเย็น ช่วยบำรุงโ ล หิ ต

ส ลายลิ่ มเ ลื อ ดได้ ส่วนใครที่มีปัญหามือ ช า เ ท้าชา ลองทานแตงโมติ ดต่ อกัน 3 วัน รับรองหาย

 

9. งดกิน ข อ ง ด อ ง

อ า ห า ร ปร ะ เภทท อ ดเลือกกินแต่ผักและผลไม้

 

10. กล้ ว ย น้ำ ว้ า

กิ น วั นละ 2 ลูก ช่วยบรรเทาอาการป ว ดเมื่ อ ต า มร่างกาย อาการไข้ เ จ็ บ ค อ และช่วยบำรุงตั บ อ่ อ น และต่ อ มทอมซิลได้ดี

 

11. กล้ ว ย ห อ ม

ใ ห้ ท า นเป็นประจำเพราะมีฮ อ ร์ โ ม นชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อ ผู้ ห ญิ ง

มีส า รที่ช่วยบำรุงเ ส้ นป ร ะ ส า ท ช่วยในเ รื่ อ งของการห ล งลื มได้ดี

 

12. ก ล้ วย ไ ข่

ล ด ปั ญหาผมร่วงได้ บำรุงส ม อ ง ความจำ บำรุงส า ย ต า การ ม อ ง เห็นต่างๆบรรเทาอาการป วดท างการนั่งนานๆ

 

13. น้ำมันพื ช ส กั ด เ ย็น

ใ ช้ บ้ วนบ้าง จะช่วยลดก ลิ่ น ปากได้ดี ทำให้ปากสะอาด คราบ หิ น ปู นหลุดได้หากทำเป็นประจำ

 

14. ต ะ ไ คร้

นำ ไ ป ต้ ม กับน้ำสะอาด ดื่ ม เพื่อสุ ขภ า พ ล ดปัญห า เ บ าหว านได้