ช ะ ตาเปลี่ ยนแป ลงช่ วงนี้อ าจมีเรื่ อ งให้ต้อ งเ สี ยเงิ น ร ะมั ดร ะวั งปั ญห าตา มม า

ช ะ ตาเปลี่ ยนแป ลงช่ วงนี้อ าจมีเรื่ อ งให้ต้อ งเ สี ยเงิ น ร ะมั ดร ะวั งปั ญห าตา มม า

ห ม อ ช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา เผยด ว ง 2 ราศี มีเรื่องให้เ สี ย เงินช่วยคนรอ บ ตั ว

ใ น ช่ วงนี้ด ว งชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ ยน แ ป ล ง

ทั้ ง ใ น ท างที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องร ะ มั ด ร ะ วั ง

 

สำห รั บ 2 ราศี ประกอ บ ด้ ว ย

1. ต้อ ง ร ะ วั งราศีมี น

2. ต้อ ง ร ะ วั งราศีพิจิ ก

 

โ ด ย ทั้ง 2 ราศี ชะตาด ว งประธา น มู ล นิธิ มีเรื่องให้เ สี ย เงินช่วยเ ห ลื อ

ค น ร อ บตัวอยู่ตลอด ชนิดที่หลีกก็ไม่ได้ เลี่ ย ง ก็ ไ ม่ พ้ น

บ า ง ที ช่ ว ย เ ป็ น สิบครั้งไม่เคยจำ จำได้แต่ตอนที่ไม่ช่วยเพียงครั้งเดียว