“ทำ-ทั น-ที” ส ธ. แ น ะวิ ธีป ฏิ บั ติ อ ย่า ล ะเล ย เมื่ อกลั บถึ งบ้ า น

“ทำ-ทั น-ที” ส ธ. แ น ะวิ ธีป ฏิ บั ติ อ ย่า ล ะเล ย เมื่ อกลั บถึ งบ้ า น

 

จ า ก ส ถานการณ์แพร่ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื้ อ ไ ว รั สโ ค วิ ด-19 ที่ยั ง ค ง ท วีความรุ นแ ร งเพิ่มขึ้นในปัจจุ บั น

ล่ า สุ ด กรมค ว บ คุ มโ ร ค กระทรวงสา ธ า ร ณสุข ได้ออกมาเผย 10 วิธี ป ฎิ บั ติ

อ ย่ า ล ะเลย “ทำ ทัน ที” เมื่อก ลั บ ถึงบ้าน โดยมี 10 ข้อ ดังต่อไปนี้

 

1. ทำค ว า ม ส ะอาดภายในรถทุกครั้งหลังใช้งาน

 

2. เก็ บ ร อ งเท้าไว้นอกบ้าน

 

3. ถ อ ด ห น้ า ก า กอนามัยใส่ถุงให้มิดชิด ทิ้งในถังขยะแยกเฉพาะ

 

4. กร ะ เ ป๋า โทรศัพท์ นาฬิกา แว่นตา กุญแจ ควรเช็ดทำความสะอาดทุกครั้ง

 

5. ล้า ง มื อ อ ย่ า ง น้ อย 20 วินาที

 

6. หลั ก เ ลี่ ย ง ก า ร สั ม ผั สสิ่งของหรือนั่งบนเก้าอี้ โซฟา ก่อนอาบน้ำ

 

7. ไม่สั ม ผั ส สั ต ว์ เ ลี้ ย งหรือบุคคลในบ้านก่อนอาบน้ำ

 

8. แ ย ก เ สื้ อผ้าใส่แล้วออกจ า ก เสื้ อผ้าที่ใส่ในบ้าน

 

9. อา บ น้ำส ร ะ ผ ม ทั นทีเมื่อกลับถึงบ้าน

 

10. เ มื่ อ กิ น ข้าวร่วมกันให้ใช้ช้อน ก ล างส่วนตัว

 

ขอ บคุ ณที่ม า : ก ร ม คว บคุมโ ร ค กระทรวงสาธ า ร ณ สุข