ช ะ ตาก ารง านมีความก้ าวหน้า อ ย่าป ระม า ทแ ล้วจะรุ่ งเรื อง

ช ะ ตาก ารง านมีความก้ าวหน้า อ ย่าป ระม า ทแ ล้วจะรุ่ งเรื อง

 

ร า ศี ที่ ก ารงานจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น แถมได้ชื่อเ สี ย งอีกด้ ว ย

 

ช ะ ตาก ารง าน ราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ก า ร งาน กิจการ งานที่ทำอยู่เบื้องหลัง จะอยู่ในเกณฑ์ดี ที่สามารถจะเจริญก้ า วห น้ า

ส ร้ า ง ชื่อเ สี ย ง แต่ก็ควรร ะ วั ง อย่าประมาทที่จะไว้วางใจใครทั้งกับเพื่อนร่วมงาน

ห รื อ ลูกจ้าง บริวาร เพราะอ า จ กล า ยเป็นศั ต รู เป็นอุปสรรคขัดข ว า ง

ที่ จ ะ ทำ ใ ห้ งาน ภ า ร กิ จนั้น ๆ ล้ มเ ห ลว และเป็นอั น ต รา ยได้