ผู้ป ระกั นต นทุ กกลุ่ มที่มีสิทธิรั บเ งินเยี ย วย า แ ต่เงิ นยังไม่เข้ า รีบดำเนิ นก ารก่อ นรอ บโอ นเงินเก็บต ก

ผู้ป ระกั นต นทุกกลุ่ มที่มีสิทธิรั บเ งินเยี ย วย า แ ต่เงิ นยังไม่เข้ า รีบดำเนิ นก ารก่อ นรอ บโอ นเงินเก็บตก

 

แ จ้ ง เ ตือนสำห รั บ ผู้ป ร ะกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ได้รับสิทธิแต่เงินไ ม่ เ ข้ า

ส า เ ห ตุ สำ คัญหลักๆ จะต้องไปแก้ไ ข ให้ส ม บู รณ์ ซึ่งมีสาเหตุ ดังนี้

 

1. มีก า ร เ ป ลี่ ยนชื่ อ – นามสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ แ ล ะ ยั งไม่ได้แจ้งประกันสังคม

แ ก้ ไ ขโด ย แจ้งขอเปลี่ยนข้อมูลกับประกันสั ง ค ม ให้เป็นข้อมูลปัจจุ บั น

 

2.ไม่ ไ ด้ ผูกพ ร้ อ ม เพย์กับเลขบัตรปร ะ ช า ช น

แก้ ไ ข โ ดย ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

 

3. ผูก พ ร้ อ มเพย์กับเลขบัตรประชาชน แต่บัญชีธนาคาร(ที่ผูกพร้อมเพย์) ถู ก ปิ ด ไปแล้ว (บางท่านอาจไม่รู้ตัว)

แ ก้ ไ ขโดย ลองเ ช็ คสถานะของบัญชีธนาคารที่ผูก พ ร้ อ มเ พ ย์ว่า ยังใช้ได้อยู่หรือไม่

ถ้าหากถู ก ปิ ดไปแล้ว ให้ผูกพร้อมเพย์ใหม่กับบัญชีธนาคารอื่นที่ยังใช้ได้อยู่

 

4. เมื่ อ แ ก้ไ ข ทั้ งหมดแล้ว ขอแนะนำให้ลองโอนเงินเข้าพร้อมเพ ย์ ข อ งตัวเองดูก่อนว่าเงินเข้ามั้ย

 

5. ป ร ะ กันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตก ใ ห้ ทุ กวันพฤหัสบดี-ศุกร์ (ทุกสัปดาห์) จนถึง 31 ธ.ค. 64

 

ข อ บ คุ ณข้อ มู ล เ พ จ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์