บั ตรค นจน เตรี ยมพิจ า รณาหลักเก ณฑ์ลงทะเบี ย นให ม่ เตรี ยมคัดออ กพ วกจนไม่จริ ง

บั ตรค นจน เตรี ยมพิจ า รณาหลักเก ณฑ์ลงทะเบี ย นให ม่ เตรี ยมคัดออ กพ วกจนไม่จริ ง

ค ลั ง เ ร่ง รื้ อ เกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่ เดินหน้าเชื่อมข้อมูลกับประกันสังคม หวังช่วยคัดกรองคนที่เดือ ดร้ อ นตั ว จ ริ ง

เ พิ่ ม ค ว า มแม่นยำ แก้ปัญหาคนรับเงินซ้ำซ้อน จากมาตรการช่วยเหลือของรัฐ

ด้ า น แ ร ง ง านยันผู้ประกันตน 20 ล้านคน ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผูกกับพร้อม เ พย์ สามารถเช็กสิทธิได้รวดเร็ว

 

น าย อ าคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้คลังกำลังพิจารณาการเปิดลงทะเบียน

โ ค ร ง ก า รบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้รัดกุมยิ่งขึ้น

โ ด ย ล่ าสุ ด ได้หารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อขอนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังค ม

เ ข้ า ม า เป็นส่ ว น หนึ่งในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน ควบคู่กับการปรับปรุงเกณฑ์รา ยไ ด้

แ ล ะ เ ก ณฑ์ด้านอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตัวจริง

แ ล ะ ล ด ค ว า ม ซ้ำซ้ อ น ใ นการรับความช่วยเหลือมาตรการของรัฐ

 

ก า ร นำ ข้อมูลระบบประกันสังคมมาใช้คัดกรองจะนำมาใช้เฉพาะการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่

ไ ม่ เ กี่ ย ว ข้ องกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้ว ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะต้องจัดทำห ลั กเ ก ณ ฑ์

แ น ว ท างการคัดกรองให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอเข้าคณะก ร ร มการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

แ ล ะ สั งคม ซึ่งได้มอบหมายให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เข้ามาช่วยดูแลรับผิ ดชอบแล้ว เรื่ อ ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเลย

 

น า ย สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า เร็วๆนี้จะเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมหารือถึง ค ว า มคื บ ห น้า

ใ น ก า รปรับเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยจะหารือกำหนดช่วงเวลาที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่

แ ล ะ กำ ห นดคุณสมบัติที่เข้มงวดขึ้น เพื่อให้คนที่ได้รับสิทธิเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าง แ ท้จ ริ ง

น อ ก จ า กนี้จะมีการประสานความร่วมมือไปยังคณะก ร ร มการลดความเหลื่อมล้ำ

แ ล ะ แ ก้ ไ ขค ว ามย ากจน เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้วย

 

ก า ร เพิ่มหลักเกณฑ์ในการนำรายได้ของครัวเรือนมาใช้ในการคัดกรองด้วยนั้น จะต้องมีการวางวิธีการตรวจสอบมากขึ้น

เ นื่ อ งจากอาจมีประเด็นที่บางครัวเรือนมีรายได้เกินเกณฑ์ แต่อาจไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน

ห รื อ ไ ม่ได้ให้ความช่วยเหลือกัน ซึ่งอาจต้องประสานให้ผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านมีส่วน

ใ น ก า ร รั บรองคุณสมบัติด้วย คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีความชัดเจนอย่างแน่นอน

 

ด้ า นนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมากกว่า 20 ล้านค น

โ ด ย แ ยกเป็นผู้ประกัน มาตรา 33 ที่เป็นคนไทยประมาณ 10 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณ 2 ล้านคน

แ ล ะ ม า ตรา 40 ที่เพิ่งขึ้นเป็น 10 ล้านคน ซึ่งในส่วนสำนักงานประกันสังคมจะนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับกร ะ ท ร วง ก า ร ค ลั ง

เ พื่ อ คัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่ให้มีความถูกต้อง

แล ะ ล ด ค ว า ม ซ้ำ ซ้อ น ก า รได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการภาครัฐ

 

ทั้ งนี้ ตามหลัก ก าร ค น ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ไม่ควรได้รับสิทธิซ้ำซ้อนกัน 1 คน ก็ควรรับ 1 สิทธิ

เ พื่ อ ให้การช่วยเหลือทั่วถึง ที่ผ่านมาประกันสังคมได้มีการใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักผูกบัญชีพร้อมเพย์

ใ น ก า ร รับเงินเยียวย า ทำให้สามารถเช็กได้ทันทีว่าได้รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วหรือไม่

แ ล ะ ทำ ใ ห้ส า ม า ร ถ ตร ว จสอบได้อย่างรวดเร็ว