โ ช คช ะ ต าร าศีด วงปั งด วงดีทุกด้ า น เงิ นเข้ าไม่ข า ดส าย รั บทรั พ ย์จั ดเต็ม

โ ชคช ะ ต าร าศีด วงปั งด วงดีทุกด้ า น เงิ นเข้ าไม่ข า ดส าย รั บทรั พ ย์จัดเต็ม

 

ช ะ ต าพุ่ งแร ง ราศีมี น

ร า ศี ม้ามืดชัดๆ เพราะที่ผ่านมาด ว ง เงียบมาก เหมือนไม่มีอะไรโดดเด่น คนอื่นแทบจำคุณไม่ได้

แ ต่ ต อ น นี้ด ว ง ดี แซงไปหลายราศีเลย ก า ร ง าน ค ว า มเจริญรุ่งเรืองมาเยือนในชีวิต

ก า ร ง า นมีโอกาสประสบความสำเร็จก้าวหน้า หากคุณกำลังทำงานใด หรือคิดว่าจะลงมือทำในโปรเจ กต์ อ ะ ไ รบางอ ย่ าง

ก็ จ ะ มี โอกาสสำเร็จสมหวังด้วยมือของคุณเอง ก า รเ งิน ห า กจะเรียกว่าเป็นราศีที่รวยขึ้นก็คงไม่ผิ ด

เ พ ร า ะ มีเ ก ณ ฑ์ มี เงิน รายได้ ทรัพย์สิน ผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ด ว งค น รักจะอยู่เคียงข้างคุณ คอยอยู่กับคุณในทุกสถานการณ์ของชีวิต ไม่ว่าดีหรือร้ า ย

ก็ ไ ม่ ทิ้งกันแน่ ส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักแบบงงๆ อยู่ดีๆ ก็มีคนเข้ามารักแบบไม่ทันตั้งหลักตั้งตัว

สุ ข ภา พ โ ด ย ร ว มถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหาเรื่องสุ ข ภา พให้ต้องกังวลใจเลย

 

ช ะ ต าพุ่ งแร ง ราศีมังก ร

ถื อ ว่ า เ ป็น สุ ดยอดแห่งความปังปุริเย่เลยก็ว่าได้ เพราะด ว ง ดีทั้งการงาน การเงิน ความรักและสุ ข ภา พ

การง า นถือว่าเป็นราศีที่ครองสัมปทานความด ว ง ดีไปเ ล ย โด ย เ ฉพาะเรื่องการงานที่มีสิทธิ์แจ้ง เ กิ ด

ก ล า ยเป็นดาวรุ่งด ว ง ใหม่แห่งวงการ กา ร เ งิน ด ว ง มาแรงแซงทุกราศี ด ว ง การเงินดีมี ร า ย ไ ด้เข้ารั วๆ

เ รี ย ก ได้ ว่ า แ อ ปเตือนเงินเข้าเด้งจนโทรศัพท์แบตแทบหมดกันเลยทีเดียว

แ ร งพ ลั ง ดุ จ ดั่ง มั งกรผงาด สุ ข ภา พแข็งแรง โ ร ค ภัยมาก็ต้องกระเด็นออกไปหมด

 

ช ะ ต าพุ่ งแร ง ราศีกรก ฎ

ด ว ง ดีแบบฉุ ดก็ หยุ ด ไ ม่อ ยู่ ด ว ง ดีแบบจัดเต็มสมกับที่รอคอยมานาน

ห า ก ทำง า นใด เสนองานใด หรือเริ่มต้นทำสิ่งใดๆ ในช่วงนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จทุ ก ป ร ะ ก าร

ด ว ง ดีทั้งการงา น แล ะก าร เ งิน ชาวราศีกรกฎมี เ กณฑ์รับ ท รั พ ย์ แ บ บจั ดเต็ม

ควา มรั ก ช่ ว ง ที่ ผ่ า นมาอาจจะมีท ะ เ ล าะกันบ้าง แต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ เ ริ่ ม ดี ขึ้ น

จ ะ เริ่ ม เ ข้ าใจกันมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ส่วนคนโสดโลกจะเหวี่ยงความรักเข้ามาปะ ท ะ ตัว คุ ณแ บ บ ง ง ๆ

ถื อ ว่ าดี ขึ้ น มาก หากมีปัญหาสุ ข ภา พก็จะคลี่ค ล า ยใ นไม่ ช้ า