ด ว งการเงิ นโ ช คล าภอ ยู่ในเ กณฑ์ดี การเงิ นค ลี่ค ล าย ทำอะไ รก็รุ่ ง

ด ว งการเงิ นโ ช คล าภอ ยู่ในเ กณฑ์ดี การเงิ นค ลี่ค ล าย ทำอะไ รก็รุ่ ง

 

ก ารเงิ นพุ่ ง ราศีธ นู

ต้ อ ง เ ตือนในเรื่องของความรัก คำพูดอาจจะไม่ทันคิด จะทำให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งได้

เ ดื อ น นี้คุณกับคนรักเหมือนจะไม่ค่อยมีเวลาให้กัน การอยู่ห่างๆ กันอาจจะทำให้ท ะ เ ล าะกันน้อยลง

แ ต่ ถ้ าค นที่ยังเจอกันทุกวัน ต้องร ะ วั งคำพูด เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

ข่ า วดี เรื่องการเงินเริ่มคึกคักมากขึ้น ชาวราศีธนูการเงินมีโอกาสได้เงินก้อน

แ ล ะ มี ค ว ามมั่นคงที่ดี และอีกหนึ่งเรื่องคือ มีลุ้นโชคลาภ มีโอกาสได้ข่าวดี

 

ก ารเงิ นพุ่ ง ราศีมีน

เ รื่ อ ง การเงิน โชคลาภเนี่ย ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ว่าในเรื่องของงานมีเรื่องของจิตใจ

ที่ ทำไ ปแ ล้ วท้ อ แ ท้ หมดกำลังใจ เบื่อหน่าย หรือสิ่งที่ทำให้เราสะเทือนใจ คำพูดถูกใส่ร้ า ย

อย ากให้ราศีมีน ใจ เ ย็นๆ อย่าเอาเ สี ย งนกเ สี ย งกาให้เราหมดพลังใจใ นก า รทำง า น

สิ่ ง ที่ จ ะทำให้ส่งผลดี คือการที่เรานำงานเก่าๆ มาปัดฝุ่น หรือขายของมือสอง

เ ป็ น น า ย ห น้ าตัวแทนยังคงส่งผลดีต่อราศีมีน เชื่อว่าการที่ทำให้ราศีมีนมีพลังมากขึ้นคือเรื่องการเงินและโชคลาภ

 

ก ารเงิ นพุ่ ง ราศีตุ ลย์

ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากดาวมฤตยู การขับรถ การเดินทาง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุ ข ภา พ

จ ะ ถ า มหาได้ เดือนนี้ต้องมีสติให้มากเป็นพิเศษ การแก้เคล็ด บริจ า คเ ลื อด หรือบริจาคโ ล ง ศ พ

ทำ บุ ญ จ ะช่วยคุณได้ ก า ร เ งินมีข่าวดี หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง มีความมั่นคงทางการเงิน

มี เ รื่ อ ง ข องโชคลาภที่ดีด้วย แต่โชคลาภอาจจะเป็นทุกขลาภ ก็ต้องวางแผนเพื่อแก้เคล็ดด้วย