ช ะ ตารอรั บทรัพ ย์ ออร่ าค นรว ยจับ จ ากมีแต่เรื่อ งดีๆ

ช ะ ตารอรั บทรัพ ย์ ออร่ าค นรว ยจับ จ ากมีแต่เรื่อ งดีๆ

 

ห ลั ง จ ากที่การงานเงียบหรือสะดุดมา ตอนนี้ถึงเวลาที่ราศีเหล่านี้จะกลับ ม า ปั งแ ล้ว

เ รี ย ก ได้ว่าออร่าเศรษฐีจับ และรอรับทรัพย์รอ บ ด้ า น แ บ บย าว ๆ กันได้เ ล ย

ช ะ ต า ราศีกั นย์

ทำง า น ตั ว เ ป็ นเกลียว มีแต่คนคิดถึง ไม่ว่าจะลูกค้าเก่าหรือใหม่จะเข้ามาไม่ข า ดสา ย

แ ต่ ง า น ยิ่งเยอะ เงินก็ยิ่งเยอะตาม ถือเป็นช่ ว งที่สา ม ารถ พ ลิกตัวเองให้กลับมาปังได้

 

ช ะ ต า ราศีพิจิ ก

ห ลั ง จ า กที่เงียบมานาน จากนี้จะมีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามา เตรียมรอ รั บ ทรัพย์กันย าว ๆ ได้เลย

 

ช ะ ต า ราศีมั งก ร

ถึ ง ช่ ว ง ก า รเปลี่ยนผ่าน จากเรื่องแย่ ๆ หนัก ๆ ให้จัดลำดับความสัมพัน ธ์ ใ ห้ ดี

อ ะ ไรไม่ไ ห ว ก็ ปล่อยไป อย่าเ สี ย ดาย

 

ช ะ ต า ราศีพ ฤษ ภ

มี ข่ า ว ดีมาจากทุกทิศทาง ทั้งงานหลัก งานเสริม ส่วนค ว า ม รั ก

ก็ ไ ด้ เวลา move on แบบไม่เป็นวงกลมได้แล้ว