เปิ ดช่อ งทา งขึ้นทะเบี ย นคนว่า งง า น ส ามา ร ถรับเงิ นชดเช ยตามสิ ทธิประโยชน์

เปิ ดช่อ งทา งขึ้นทะเบี ย นคนว่า งง า น ส ามา ร ถรับเงิ นชดเช ยตามสิ ทธิประโยชน์

 

ผู้ ที่ ต ก ง า นช่วง โ ค วิ ด-19 ล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคม ได้เปิ ด ใ ห้

ขึ้ น ท ะ เ บี ยนว่างงานออนไลน์ผ่านแอปฯ ไทยมีงานทำ โดยสามารถรับเงินชดเชยตามสิทธิประโยชน์

 

เมื่อ วั นที่ 10 ต.ค.64 ท า งเพจ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล เผยว่า

สำ นั ก ง า นประกันสังคม ร่วมกับ กรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ว่ า งง า น

ส า ม า รถขึ้นทะเบียนรายงานตัวและขอรับประโยชน์ทด แ ท น กรณีว่าง ง า น

ผ่ า น อ อนไลน์ได้ 2 ช่องทางคือ แอปพลิเคชัน ไทยมีงานทำ และเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th

 

โ ด ย เ อกส า รที่ใช้ในการแจ้งความประสงค์ตกงาน ประกอบไปด้ว ย

– เ อ กส า รสำเนาบัญชี ธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (เพื่อรับเงินช ด เชย) ผ่านในระบบที่ได้ ขึ้ นทะเบียน

โ ด ย ไม่ ต้ อ งติดต่อยื่นเอกส า รใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคม หรือสำนักงานจัดหางาน

อี ก ส อ บ ถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนประกันสังคม โทร.1506

ข อบ คุณข้ อ มู ล เ พจ รัชดา ธ น าดิเ ร ก – รอง โ ฆษ กรัฐ บา ล