ปีเกิ ดนักษั ต รค นดว งดี ก ารเงิ นคล่อ งตั ว งานพบความเปลี่ ย นแป ล ง

ปีเกิ ดนักษั ต รค นดว งดี ก ารเงิ นคล่อ งตั ว งานพบความเปลี่ ย นแป ล ง

 

ท่ าน ที่ เกิ ด ปี ม ะ เส็ง

ด ว งของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คุณมีโอก า ส ที่ ดี เ กี่ ยวกับหน้าที่การงาน

การเงินและความรัก ถือว่าเป็นคนด ว งดีม า ก

 

ท่ า น ที่ เ กิด ปีข าล ปีม ะโร ง และปีว อ ก

ด ว งของคุณจะมีควา ม สำ เ ร็จในหน้าที่การงานที่ดี การเงินมีความโดด เ ด่ น

ห รื อ มี โ อ ก าสที่จะได้โชคได้ลาภ แต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักหรือปัญหาในครอบครัว

 

ท่ า น ที่ เกิดปีฉ ลู

ก า ร งานของคุณจะประสบความสำเร็จดี แต่การเงินอาจจ ะ มี ปั ญ ห าอยู่ บ้ า ง

ส่ ว น ค ว า ม รั ก ข องคุณก็มีโอกาสสดชื่นสมหวัง

 

ท่ า น ที่ เ กิ ดปี เ ถาะ

การงานของคุณมีโอกาสเปลี่ย น แ ป ล ง ไปในทิศทา ง ที่ ดี

แ ต่ ก า ร เ งินและความรักอาจจะมี ปั ญ ห า

 

ท่ า น ที่ เ กิ ดปี ระกา

ค ว า มรักโดดเด่น แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับก า รง า น และ ก า ร เ งิ น

 

ท่ า น ที่ เ กิดปีมะแม และปีกุน

ก า ร เ งิ น จะดี มีความคล่องตัว แต่การงานและความรักอาจจะมีความล้มเหลว ผิ ดหวังหรือเ สี ย หาย

 

ท่ า น ที่ เกิดปีชวด ปีมะเมีย และปี จ อ

ใ น ช่ วงนี้มีเกณท์จะมีปัญหาเกิดความยุ่งย ากวุ่นวายสับสน อยู่ในจังหวะที่ต้องทำบุญ

ค ว ร ห มั่ น เ ข้ าวัดถือศีลสวดมนต์ภาวนา เพราะมีปัญหาและมีอุปสรรคค่อนข้างมาก