ด วงพุ่งสมหวั ง งานก้ าวหน้ าเปลี่ ยนแป ล ง เงิ นก้อ นเข้ าหา

ด วงพุ่งสมหวั ง งานก้ าวหน้ าเปลี่ ยนแป ล ง เงิ นก้อ นเข้ าหา

 

4 ร า ศีด ว งดีเดือนตุลาคม หมอไก่ พ.พาทินี บอกอุปสรรคที่มีจะคลี่ค ล า ย จะได้รับ ข่ า วดี

ช ะ ต า ราศีพ ฤ ษ ภ

ก า ร งานก้าวหน้า การงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น

มี ร า ย ไ ด้ เยอะมากรัวๆ ได้เงินมาจากงาน

 

ช ะ ต า ราศีกั นย์

ค ว า ม สำ เ ร็ จชัดเจน ปัญหา คลี่ ค ล าย มีเกณฑ์จะได้เงินก้ อ น ใ หญ่ ใน ไม่ ช้ า

 

ช ะ ต า ราศีมั ง กร

ด า ว รุ่งด ว งพุ่งสมหวั ง เกิ น ค าด งานดี เงินดี ชีวิตดี เรี ย กว่าด ว งดีไปทั้งเ ดื อ น

 

ช ะ ต า ราศีกร ก ฎ

ด ว งปังขั้นสุด เกินหวังที่ตั้งไว้ การเงินดีไม่มีอะไรน่าห่ ว ง

แ ต่ ก า ร เ งิ น อาจจะหมดไปกับของที่อย ากได้