ด ว งช ะ ต าก ารเงิ น การง านอ าจพ บความขัดแย้ ง แต่ผ่ านได้ฉลุ ย พ บความสำเร็ จ

ด ว งช ะ ต าก ารเงิ น – ง านอ าจพ บความขัดแย้ ง แต่ผ่ านได้ฉลุ ย พ บความสำเร็ จ

 

ด ว งชะ ต าราศีพิ จิ ก

ป ก ติ ไ ม่ ค่อยชอบเข้าสังคม แต่พอได้พูดได้เจรจากลับทำได้ดี การงานมีความสำเร็จ การเจรจาติดต่อ

ง า นขาย รวมถึงอสังหาริมทรัพย์มีความก้าวหน้า ธุรกิจการค้าคล่องตัว การลงทุนกับเพื่อนสนิท

ญ า ติ พี่น้องมีความสำเร็จ ช่วงกลางให้ร ะ วั งคำพูด เพราะมีเกณฑ์เกิดความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาได้

ง า น เดินทาง ส่งออกมีอุปสรรคหรือเรื่องทำให้หงุดหงิด การเงินได้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ

จ ะ ลุ้ นจ ะ เ สี่ ย งมีโอกาสที่ดี ค ว า มรักมีคนมารุมล้อม แต่ก็ต้องร ะ วั งโ ร คใจอ่อ น ของคุณไว้ ทำให้ตัดสินใจลำบ า ก

 

ด ว งชะ ต าราศีกุ มภ์

ลำ บ าก ใ จ กั บสิ่งที่ต้องเ ลื อก เ รื่ อ ง การงานคิดทำอะไรก็ยังทำไม่ได้เ ต็ ม ที่

ยิ่ง คุ ณ ที่ ช่างคิดช่างฝันอาจไม่เป็นไปตามนั้น ถ้าไม่คาดหวังอะไรมากอาจจะรู้สึกดี

ธุ ร กิ จ ก ารค้ามีกังวลเกี่ยวกับบริวารและคู่แข่ง งานเจรจา งานขายยังมีอุปสรรคอยู่ งานที่ทำเป็นกลุ่มเป็นทีม

ยั ง มี ความขัดแย้ง คุณมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานนั ก

ก า รเ งิ น ส่ ว น ใหญ่จะจ่ายออกมากกว่าไหลเข้า ช่วงนี้มีแต่เรื่องมีแต่คนมาทำให้เ สี ย เงิน

 

ด ว งชะ ต าราศีเ ม ษ

หั ว เ สี ย ได้ตลอด อารมณ์ร้อน ต้องคว บ คุมให้ดี การงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย ช่วงต้น ๆ

คุ ณ อ า จจะอึดอัดอยู่บ้าง แต่พอเข้าที่เข้าทางแล้วจะรู้สึกว่าดีขึ้น งานเจรจา งานขาย ประสานงาน

ร วม ถึ ง ด้ า นอสังหาริมทรัพย์มีความก้าวหน้า ช่วงปลายเหมาะในการเสี่ยงการลงทุน มีช่องทางทำกำไรที่ดี

ธุ ร กิ จการค้าต้องอาศัยการเจรจา ช่วงนี้มีความขัดแย้งได้ง่าย การเงินมีเกณฑ์ถูกเอาเปรียบได้

ค ว ร ร อบคอบให้มาก ช่วงกลางมีโชคลาภเข้ามาบ้าง

 

ด ว งชะ ต าราศีตุ ลย์

ต่ อ มค วา มคิดสร้างสรรค์กำลังทำงาน ได้ทำในสิ่งที่ไม่เค ย ทำ ก า ร ง านพุ่ง แ ร ง สุ ด ๆ

มี โ อ ก าส ได้พบปะผู้คน ทำให้วงสังคมกว้างขึ้น งานขาย การเจรจา งานโฆษณา การพบปะมีความสำเร็จ

ช่ วง ป ลา ย มี จังหวะในการเสี่ยงการลงทุนที่ดี แต่สำหรับงานที่ต้องข้องเกี่ยวกับตัวเลข การเงินต้องร ะ วั ง

เ รื่ องข้อผิ ดพลาด มีเกณฑ์ถูกตำหนิได้ การเงินคล่องตัวดีมาก มีรายรับไหลเข้ามาหลายช่องทาง

แ ต่ ก็ มี เ ก ณฑ์ต้องเ สี ย เงินจากเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ ความรัก อาจมีเรื่องผิ ดใจกัน

ต้ อ ง พู ด กันด้วยเหตุผล ส่วนคนโสดมีประสบการณ์ใหม่น่าประทับใจ