บัตรคนจ นรอบใ ห ม่

บัตรคนจ นรอบใ ห ม่

ค ว ามคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือบัตรคนจน

กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างพิจารณา

ซึ่ ง จ ะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้รัดกุมยิ่งขึ้น และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ

เ ช่ น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม 100,000 บาทต่อปี เป็นให้ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน

ร ว มถึงนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ

 

 

 

 

ขอบคุ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์