เตรี ย มช ง ค นละค รึ่ ง เฟส 4

เตรี ย มช ง ค นละค รึ่ ง เฟส 4

 

โ ค ร ง ก ารคนละครึ่ง ถือเป็นหนึ่งโครงการภาครัฐที่ได้รับความสนใจจากประชาชน

โ ด ย เ ฉพ า ะ ใ นมิติของการกระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศ ซึ่งได้ขย ายโครงการเรื่อยมา

เ ริ่ มตั้งแต่ เฟส 1 – เฟส 3 จนก ร ะ ทั่ งล่าสุด มีรายงานว่า มีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่ คนละครึ่งเฟส 4

 

ใ น ร อ บสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวโดยหลายสำนักพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า

ก ร ะ ท ร ว ง ก ารคลังจะชง โครงการคนละครึ่ง ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้ง

ใ น ก า รประชุม ครม.ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 หากเป็นเช่นนั้น ประชาชนเตรียมตัว

ร อ ฟั ง คุ ณสมบัติการเข้าร่วมได้เลย ซึ่งเมื่อดูจากเฟส 3 ล่าสุด จะสิ้นสุดการใช้จ่าย 31 ธ.ค.64

ก็ มี ค ว า มเป็นไปได้ว่า คนละครึ่งเฟส 4 น่าจะเริ่มมาใช้ในช่วงปี 2565 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย

ภ า ย ใ น ป ร ะเทศในปีหน้าหลังสถานการณ์โ ค วิ ด-19 ต่อไป ซึ่งวันลงทะเบียนหากมีความชัดเจนแล้ว จะมีการกำหนดต่อไป

 

สำ ห รั บ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ข้อมูลจากสถานีข่าวกระทรวงการคลัง ระบุว่า

ป ร ะ ช าช น ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

ไ ด้ ตั้ ง แต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิเหลือกว่า 2.7 แสนสิทธิ

ผ่ า น เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน เ ป๋ าตั ง

 

ข อ บ คุณข้อ มู ล เ พ จ สถานีข่ า วกระทรวงการค ลั ง