เ ก ณฑ์สมห วั ง โชคล า ภ ถามหา

เ ก ณฑ์สมห วั ง โชคล า ภ ถามหา

 

โ ชคถ ามห า ราศีกั นย์

ขยั น ขั น แข็ง มีความคิดกว้างไกล การงานคล่องตัว มีผลงานได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชา

บ า ง คนที่ไม่ค่อยจะเข้าหาผู้ใหญ่ ก็ควรเข้าหาบ้างจะได้รับการสนับสนุน คิดเปลี่ยน

ห รื อ โ ย ก ย้ายงานก็มีจังหวะที่ดี แต่ต้องพึ่งพาคนรอบข้ า งอ ยู่ บ้ าง การเงินรู้จักเก็ บ รู้ จั ก ใ ช้

ห มุ น เวียนคล่อง ช่วงกลางอาจได้ลาภจาก ก า ร เ ส น่ หา

 

โ ชคถ ามห า ราศีมัง ก ร

มี ค น ค อ ยเป็นที่ปรึกษา ทำให้ทุกอย่างราบรื่น  การงานสำเร็จรวดเร็ว มีผลงานเป็นที่พอใจของผู้ใหญ่

คุ ณ ที่ คิ ด เปลี่ยนงานมีความก้าวหน้า รอลุ้นคำตอบจะได้รับข่าวดี ธุรกิจการค้าราบรื่น

ก า ร เ สี่ ยงการลงทุนมีความสำเร็จ งานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ส่งออกได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ

ช่ ว ง นี้ มีช่องทางทำกำไรหรือมีงานเสริมเข้าม า ห า ก า ร เ งินหมุนเวียนคล่อง หาเงินเก่ง และยังมีลาภจากการเสน่หาอีกด้วย

 

โ ชคถ ามห า ราศีมี น

ก า ร ง านได้ผู้ช่วย หรือคนประสานงานที่ดี คุณที่คิดเปลี่ยนงานพอมีโอกาส

อ า จ จ ะมีงานเสริมวิ่งเข้ามาหาด้วย งานด้านบัญชี การเงิน ตัวเลขค่อนข้างปวดหัว

ต้ อ ง ทำอย่างรอบคอบการเดินท า งร า บรื่ น กา ร เ งินวุ่นวาย มีทั้งข่าวดี และร้ า ย ต้นถึงกลาง

ไ ด้ รับข่าวส า รที่ช่วยในการตัดสินใจ เล่นหุ้น เสี่ยงลุ้นมีโอกาสดี มีลาภจากคนอายุน้อย แต่ปลายไปแล้วมีรายจ่ายมาก

 

โ ชคถ ามห า ราศี เ มษ

รู้ สึ ก สดชื่น เพราะด ว งการเงินราบรื่น การงานมีความสำเร็จ ยิ่งงานที่เกี่ยวกับตัวเลข

ก า ร เงิน บัญชีได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ส่วนงานเจรจา งานขายอาจจะยืดเยื้อไปบ้าง

ต้ อ ง อ า ศัยคำพูดหรือวาจาของคุณ ต้นและปลายมีจังหวะเหมาะในการเสี่ยงการลงทุน

ถ้ า กำ ลั งมองหางานเสริมจะมี เ ข้ า ม า การเงินมีเกณฑ์ได้ลาภ ช่วยเหลือใ ค ร ไ ว้

เ ข า จ ะ มาตอบแทน ช่วงนี้เล่นหุ้น เก็งกำไรได้ ผ ล ต อบแทนคุ้มค่า ทำให้การเงินหมุนเวียนคล่อง