ก ารเงิ นใช้จ่ า ยต้อ งร ะ วั ง

ก ารเงิ นต้อ งร ะ วั ง

2 ร า ศี ก ารเงิ นต้อ งร ะ วั ง เ งิ น เ ข้ า ปุ๊บออกปั๊บ เก็บเงินไม่ อ ยู่

 

ช ะ ต า ราศี กุ มภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ช า ว ราศีกุมภ์ รายได้ยังปกติ แต่รายจ่ายนี้ไม่ค่อยปกติ เพราะรายจ่าย

จ ะ แ ซงรายได้แล้ว ในเดือนนี้ มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายจุก จิ ก

ด ว งมีเกณฑ์จ่ายหนัก จ่า ย จริง แบบไม่มีสแตน ด์ อิ น เ ล ย

 

ช ะ ต า ราศีเ ม ษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ราศี แร ก ที่ต้องรูดซิปปิดกระเป๋าไว้ดีๆ นั่นก็คือ ชาวราศีเมษ ไม่ใช่ว่าด ว งไม่ดี

แ ต่ ใ น ทางกลับกัน ถือว่าชาวราศีเมษ เป็นคนด ว งดีที่หาเงินเข้ากระเป๋าได้มาก

เ ข้า ตำ ร า ง านมากเงินมาก อันนี้เป็นเรื่องปกติ แต่ประเด็นคือ ชาวราศีเมษจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายจุกจิก

เ ดี๋ ย ว จ่ายนู่นจ่ายนี่ บางทีก็ต้องจ่ายเพื่อคนรอบข้างหรือครอบครัวอีกต่างหาก

แ ต่ ไ ม่ ต้ อ งกังวลใจเพราะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่

 

แ ก้ เค ล็ ด อุ ด ทรัพย์รั่ว

1. ขอให้คุณเก็บเงินให้ห่ า ง ตั ว

ห รื อ เก็ บ เ งิ นในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด ก็ถือว่าจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

2. เ อา เ งินส่วนหนึ่งไปทำบุญให้กับผู้ที่ย ากไร้ ก็จะเป็นการ แ ก้ เ ค ล็ ดได้เป็นอย่างดี