เ ก ณฑ์มีโชคล า ภจ ากตั วเลข

เ ก ณฑ์มีโชคล า ภจ ากตั วเลข

 

ด ว งโ ชคล า ภราศีธ นู

มี ด า ว พฤหัสและดาวเสาร์อยู่ในเรือนการเงิน จะได้เงินมาจากผู้ใหญ่

ห รื อ ไ ด้เงินมาจากการช่วยเหลือหรืออะไรเก่าๆ แก่ เลขเก่าเลขเดิมมีเกณฑ์ได้เงินได้ทอ ง

เ ล ข เ ก่ าเลขเดิมเลขที่ไม่ถูก ลองนำมาเสี่ยงดู มีโอกาสชัดเจน มีโชคใหญ่ด้วย

 

ด ว งโ ชคล า ภราศีมี น

ตำ แ ห น่งลาภะของราศีมีน มีดาวพฤหัสและดาวเสาร์สถิตอยู่

เ พ ร าะฉะนั้น จะมีโชคลาภจากเลขเก่าๆ จากผู้ใหญ่ จากคนเก่าๆ นำโชคมาให้

 

ด ว งโ ชคล า ภราศีมัง ก ร

มี ด า วพฤหัส ดาวเกตุและดาวเสาร์ 3 ดาวนี้เป็นดาวแห่งโชคลา

สิ่ ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ของผู้ใหญ่ของเก่าเก็บ ราศีมังกรเด่นชัดมากเลยในเรื่องนี้

 

ด ว งโ ชคล า ภราศีกร ก ฎ

จ ะ มี โ ชค จากเลขเก่าเลขเดิม เพราะดาวเสาร์ได้ตำแหน่งดีร่วมกับดาวพ ฤหั ส

เ ล็ งในด ว งชะตาราศีกรกฎ เพราะฉะนั้นเลขเก่าโชคเก่าๆ

เล ข ที่ เ สี่ ย ง ไ ปแล้วไม่ถูกก็จะมีโอกาสกลับมามีโชคในช่วงนี้

 

ด ว งโ ชคล า ภราศีกั นย์

เ ป็ นด ว งที่มีโชคลาภอยู่แล้วอย่างเห็นได้ชัด เพราะว่าดาวมีตำแหน่งตั้งแต่เกษ ต ร อุ จจ์ มห า จั กร 3

ด ว งสถิตอยู่ในรา ศี ตั ว เองเลย เพราะฉะนั้นเป็นราศีที่มีโชคอยู่แล้ว

ก า ร เ สี่ยง พอหอมปากหอมคอ ถึงแม้จะมีโชค ก็อย่าไปเสี่ ย งเยอะ