เ ต รี ย มรับเงิ นเ พิ่ ม 2 เดื อ น

เ ต รี ย มรับเงิ นเพิ่ ม 2 เดื อ น

เมื่ อวั นที่ 19 ต.ค. 2564 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักง า น เ ศรษฐกิจการ ค ลัง

ใ น ฐ า น ะ โฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและอนุมัติ

ต า ม ผลการพิจารณาของคณะก ร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เห็นควรให้อนุมั ติ

ก ารเพิ่มวงเงินสนับสนุนใน “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3” ดังนี้

 

โ ค ร ง ก ารเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บั ต รสวัสดิการแห่ง รั ฐ ร ะ ยะที่ 3 เพิ่มวงเงินค่ า ซื้ อ สิ น ค้ า

จ า ก ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้า

ห รื อ ค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มเติ มจำนวน 300 บาทต่อคนต่อ เ ดื อ น

เ ป็ น ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 (รวม 600 บาทต่อคน)

 

ทั้ ง นี้ เพื่อเพิ่มวงเงินให้ผู้มีบัตรสวัส ดิ ก า รแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 13,537,294 ค น

ร ว ม เ ป็นวงเงินทั้งสิ้น 500 บาทต่อคนต่อเดือน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564