กิ นเ ยอะไป อ าจให้โ ทษกับร่ างก า ย

กิ นเ ยอะไป อ าจให้โ ทษกับร่ างก า ย

เ มื่ อ เ ร า สามารถบริโภคใบก ร ะ ท่ อมกันแล้ว ควรรู้ปริมาณการกินที่เหมาะสมด้ว ย

เพ ร า ะ ถ้ ากินไปมากเกินไป อาจให้โ ท ษต่อร่างกายได้

อ. พญ. สุทธิมน ธรรมเตโช โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า

ก ร ะ ท่ อม (Mitragyna speciosa) เป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทย

แ ต่ เ ดิ ม นิ ย ม บริโภคโดยเคี้ยวใบสด นำไปตำน้ำพริก ต้มเป็นน้ำชา และนำมาใช้เพื่อการสันทนาการต่า ง ๆ

เ พ ร า ะ เชื่อว่าส า รออกฤทธิ์ในใบก ร ะท่ อ ม เช่น ไมทราใจนีน (Mitragynine)

แ ล ะ เซเว่น-ไฮดรอกไซไมทราใจนิน (7-hydroxymitragynine) จะช่วยทำให้ ตื่ น ตั ว แก้ปวด และคลายกล้ามเนื้อ

 

ใ น ปั จ จุบั น ใ บ กระท่อมมีความนิยมและวิธีการบริโภคที่เปลี่ยนไป

เ ช่ น การทอด การย่างไฟ หรือการผัดรวม กั บ อ า หารอื่นๆ ทำให้ส า รออกฤ ท ธิ์ใ น

ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม ถูกทำลายด้วยอุณหภูมิ หรือสภาวะความเป็นกรด(ความเปรี้ยว)

ทั้ ง นี้ ยั งไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนถึงปริม า ณข องส า รออกฤท ธิ์ ใ น ใบก ร ะ ท่อมที่ผ่านก ร ร มวิธี ดังกล่าวต่อร่างกาย

อ ย่ า ง ไรก็ตาม การบริโภคใบกระท่อมที่มากเกินขนาดอาจทำใ ห้ เ กิดผลเ สี ย ได้ ดังนี้

1. ค ลื่ น ไ ส้ อาเ จี ยน

2. ชี พ จ รเต้นเร็วผิ ด ปกติ

3. ก ร ะ สั บ กร ะส่ าย ชั ก

4. เ กิ ด อาการ เ ซื่อ งซึ ม หรือกดการหายใจ

5. ทำ ใ ห้ เส พ ติ ด เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวล า น า น

6. อ า จ ส่ งผลต่อย าบางประเภทที่กำลังรับปร ะ ท า น อ ยู่

 

คำ แ น ะ นำจากแ พ ทย์

ถึ ง แ ม้ว่าใบกระท่อมทอดจะสามารถรับประทานได้ แต่ไม่สามารถคาดเดาถึงผลที่ เกิ ด ขึ้น ต่ อร่ า ง ก า ย ได้

จึ ง ไ ม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินขนาดและต่อเนื่ อ ง

โ ด ย เ ฉพ า ะในผู้ป่วยที่มีโ ร คประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน