ง านสุดปั ง เงิ นเข้ าไม่หยุด ชีวิตดีเ กิ นใ ค ร

ง านสุดปั ง เงิ นเข้ าไม่หยุด ชีวิตดีเ กิ นใ ค ร

 

อ า จ า รย์คฑา ชินบัญชร โพ ส เ ฟ ซบุ๊ก คฑา ชิ น บั ญชร ว่า 5 ราศี มีเกณฑ์สมบูรณ์พูน สุ ข

ช ะ ตาปั ง ราศีมีน

เ จ้ า น ายรัก ทำงานไม่มีพัก ต้องสั่งของกินมาเอ า ใ จ ถึงที่ทำงาน

 

ช ะ ตาปั ง ราศีตุลย์

ไ ม่ ว่ าจะย า มสุขหรือทุ ก ข์ ก็อย า กกิน สั่งเอง กินเอง นัก เลงพอ

 

ช ะ ตาปั ง ราศีพิจิ ก

เ ส น่ ห์แรง คนรุมขายขนมจีบ แถมเปย์ ด้วยของกินเรียกว่ากินกับคนรู้ใจก็อ ร่ อ ย ทุ กมื้ อ

 

ช ะ ตาปั ง ราศีก ร กฎ

เงิน เ ข้ า ไ ม่ ห ยุด งานปังสุดๆ เลยสั่งของกินมาฉ ล องแบบจัดหนัก

 

ช ะ ตาปั ง ราศีมิถุน

ง า น เด่น เงินดี มีเวลาดูแล เ ลื อ ก ส รรของกิน เลยกดสั่งแอปแบบรัวๆ