ร าศีค นด ว งดี แ ต่มีบา งเรื่อ งต้อ งร ะวั ง

ร าศีค นด ว งดี แต่มีบา งเรื่อ งต้อ งร ะวั ง

 

สำ ห รั บด ว งดี 6 ราศี ด ว งดี เ รื่ อ ง ที่ เ ค ยกังวลจะหมดไป ไ ด้แ ก่

ด ว งช ะ ต าราศีเ ม ษ

ด ว งช ะ ต าราศีพฤษ ภ

ด ว งช ะ ต าราศีเมถุ น

ด ว งช ะ ต าราศีตุ ลย์

ด ว งช ะ ต าราศีธนู

ด ว งช ะ ต าราศีกุ มภ์

 

ชี วิตเ ริ่ ม ดี ขึ้น สถานการณ์โดยรวมอยู่เกณฑ์ดี จากที่มีปัญหาคิดมาก

ป ว ด หั ววิตกกังวล จิตตก วุ่นวาย ทำดีไม่ค่อยได้ดี แต่จังหวะนี้ด ว งจะดี

เ พิ่ ม ขึ้นมาอีกขั้น แต่ทั้งนี้ยังมีสิ่งที่ต้องเตือนคือ มีเกณฑ์ซ่อมรถ เ จ็ บตัว ไม่สบาย ร ะ วั งปัญหาสุ ข ภา พ

ด ว งดีขึ้น แต่มีอารมณ์เบื่ อ ห น่าย ท้อแท้ใจ ผิ ดหวังเรื่องความรัก ผิ ดหวังเรื่องให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ

ค น อื่ น แ บ บร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้อะไรกลับมา ใช้จ่ายเงินต้องวางแผนให้ดี เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

ห้ า ม ว า งของพัง ชำรุด ในตำแหน่งซ้ายของบ้าน เป็นตำแหน่งมังกร จะทำให้การเงินเ สี ยหาย

แ ล ะ ห มั่ น ทำความสะอาดบ้าน เพื่อการงานที่ดีก้าวหน้า นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์เดินสายทำบุ ญ

มี เ พื่ อ น มาชวนไปทำบุญทอดกฐิน หากติดขัดให้ฝากเงินไป

เ พ ร า ะ จ ะทำให้โชคดีมีโชคลาภ และให้ร ะ วั งเกณฑ์การท ะ เ ล า ะวิวาท