จ ากนี้ด วงหลุดพ้ นหนี้สิ น กำลังจะรุ่ ง

จ ากนี้ด วงหลุดพ้ นหนี้สิ น กำลังจะรุ่ ง

 

ห ม อ บ อย เคลียร์ชัด ว่า 6 ราศี หลุดพ้นหนี้สิน ท ว งบั ล ลั งก์ด ว งช ะ ต า ได้แก่

ด ว งรุ่ ง ร าศีกันย์

ด ว งรุ่ ง ร าศีมัง ก ร

ด ว งรุ่ ง ร าศีตุล ย์

ด ว งรุ่ ง ร าศีพิจิ ก

ด ว งรุ่ ง ร าศีเมถุ น

ด ว งรุ่ ง ร าศีกร ก ฎ

 

ต ก ต่ำ ติดขั ด เหมือนมี ใ ค ร จุดรั้ง อยู่ใต้เงาก ร ร มตลอ ดที่ ผ่ า น ม า

ไ ม่ เ ค ย มีอิสระ ทำให้คนอื่นได้ดี แต่ตัวเองไม่เหลือ จ ากนี้ เริ่มเห็นแส ง ส ว่า ง

มี ง า นดี งานใหม่ เงินทองไม่ข า ดมือ หลุดพ้นหนี้สิน มีเกณฑ์ มีบ้ า น มีร ถ

ด้ ว ย น้ำ พักน้ำแรง มี โ ช คช่วย ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ด ว งดี ด ว งแข็ ง ด ว งปัง รัวๆ

ยื นหนึ่ ง พ ลิก ช ะ ต ากลับมา ยิ่งใหญ่อย่างแ น่ น อ น