เ ช็ กไ ทม์ไล น์บั ตรค นจนเดื อนนี้ มีให้กดเงิ นสด ไ ด้

เ ช็ กไ ทม์ไล น์บั ตรค นจนเดื อนนี้ มีให้กดเงิ นสด ไ ด้

 

บั ต ร ส วัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2564 บัตรคนจน

ล่ า สุด เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานไทม์ไล น์ เ งิ นเ ข้ า

ไ ด้ ค่ าอะไรบ้าง โดยจะเริ่มดังนี้

 

วั น ที่ 1 พ.ย.64 (ไม่สามารถกด เ ป็ น เ งิ น สดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

ว งเงินซื้อสินค้า 700/800 บาทต่ อ เ ดื อน

(เ ป็ น วงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท)

 

ส่ ว น ลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

 

ค่าใช้ จ่ า ย ในการเดินทาง ประกอบด้วย

1. ค่า โ ด ย ส า รรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

2. ค่า โ ด ยส า รรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

3. ค่า โ ด ยส า รรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดื อ น

( สำ ห รั บ ผู้ ถื อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

วั น ที่ 18 พ.ย.64 (สามารถกดเป็น เ งิ น สดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เ งิ น คื น ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

( สำ ห รั บ ผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

 

เ งิ น คื นค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำ ห รั บผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคื น

ค่ า น้ำ ป ร ะ ปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

วั นที่ 22 พ.ย.64 (สามารถกดเป็นเงิ น ส ดได้ และสะสมในเ ดื อ นถัดไปได้)

เ งิ น เ พิ่ มเบี้ยความพิการ 200 บาท

 

ห า ก มี ข้ อ ส งสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

 

ข อ บ คุณข้อมูล เ พ จ สำนักประชาสัม พั น ธ์ เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์