เปิ ดปีช ง65 พ ร้ อ มเ คล็ดลั บแก้เ คล็ ด

เปิ ดปีช ง65 พ ร้ อ มเ คล็ดลั บแก้เ คล็ ด

 

ปี ช ง 2565 ตามตำราจีนโบร า ณ ห มอ กฤ ษณ์ คอนเฟิร์ม

เ ชื่ อ ว่าหลายคนมักกลัวเวลาที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ว่าเมื่อถึงเวลาเป็นปีชงของตัวเ อ ง แ ล้ ว

จ ะ ต้ องระมัดร ะ วั งตัวอย่างไร แก้เคล็ดอย่างไร ไปไ ห ว้ ที่ ไหนดี เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา

แ ต่ ห ลายคนก็จะบอกว่า คำว่าปีชง ไม่ได้ร้ า ยเสมอไป แค่เตือนไว้ให้ร ะ วั งและบางคนก็ชงดีมีถมไป

 

ปี ช ง ในปี 2565 แบบ 100% หรือเจ้าภา พ คื อ ปีวอก

ปีวอก ชงเ ต็ม 100% ในปี 2565 ปีวอกต้องระมัดร ะ วั งตัวม า กที่ สุด หรือเป็นปีที่หนั ก ที่ สุด

ห ม อ ก ฤ ษ ณ์บอกว่า ในยุคโบราณนั้นเขาจะสนใจเพียงปีวอกปีเดียวเท่านั้น

 

วิธี ก า ร นั บ ปี ช ง

ปี นั้ น เ ป็ นปีใด ให้นับไปอีก 7 จะได้ปีชง และนับว่าเป็นปีชงเต็ม 100%

ย ก ตั ว อย่ างเช่น ปี 2565 ปีขาล นับไป คือ

1.ปีขา ล 2.ปีเ ถ าะ 3.ปีมะ โ รง 4.ปีมะเ ส็ ง 5.ปีมะเ มี ย 6.ปีมะ แ ม 7.ปีว อ ก

แ ต่ ในปัจจุบันมีการชงร่วมในปี 2565 อีก 3 ปีนัก ษั ตร ได้แก่

ปีมะ เ ส็ง ปีกุน ปีข า ล (ชงนักษัตรตัวเอง) เพราะปี 2565 เป็นปีขาล

 

วิ ธี แก้

แ น ะ นำให้ไปไหว้ ไท้ส่วยเอี๊ยะ วัดมังกรกมลาวาส

ห รื อ วั ด ที่ เ ปิ ดให้แก้ชง และที่นั่นจะมีวิธีแนะนำแบบครบถ้วน

 

นั กษั ต รปีว อ ก

แ น ะ นำ ไปไหว้เทพเจ้าเห้งเจีย หรือนำรูปเทพเจ้ า เ ห้ งเจียพกติดตัวไว้เป็นการแก้ด ว ง

 

นั กษั ต รปีมะเ ส็ ง

แ น ะ นำ ให้พกรูปภาพหรือวัตถุมงคลที่เป็นรูปพญานาค

ห รื อ ว่าเป็นพ ร ะพุทธรูปปาง น าคป ร ก เป็นเหรียญเป็นพ ร ะผงได้หมดเลย

 

นั กษั ต รปีกุ น

แ น ะ นำ ใ ห้บริจาคเกี่ยวกับน้ำดื่ ม หรือทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคโ ล ง ศ พ

 

นั กษั ต รปีข าล

แ น ะนำไหว้ศาลเจ้า พ่ อเสื อ จะเสริมด ว งชะตาใ ห้ เ ด่ น ให้ดีเยี่ยมมากๆ