เ ช็ กเ งิ น เยี ย วย า เ ริ่มโอ นเข้ าแล้ ว เมื่อ ว า น (18 พ.ย.)

เ ช็ กเ งิ น เยี ย วย า เ ริ่มโอ นเข้ าแล้ ว เมื่อ ว า น (18 พ.ย.)

 

ห ลั ง จ า ก ท างสำนักงานประกันสังคม ได้มีการเปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

ไ ด้ เ ปิ ด ให้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวย าประกันสังคมเพื่อรับเงินช่วยเ ห ลือ

สำ ห รั บ ผู้ประกันตนในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น

 

ค วา ม คืบหน้าล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคม ได้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือให้ผู้ประกันตน

ที่ ยื่ น ท บทวนสิทธิรอบแรกไปแล้ว โดยประกันสังคมได้เริ่มโอนเงินบางส่ว น

ใ ห้ ผู้ ป ร ะกันตนเข้าบัญชีธนาคารที่ มี การพ ร้ อ มเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

 

ทั้ ง นี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิผล กา รทบ ท ว นสิทธิรับเงินเยี ย วย าประกันสัง ค ม

ไ ด้ ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก เพื่อเช็กว่าเราจะได้รับเงินวันไห น

โ ด ย ส า มารถดำเนินได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้ า เ ว็ บไซต์ www.sso.go.th

2. ต ร ว จ ส อบผลทบทวนสิทธิโครงการเยียวย าฯ (ผู้ประกันตน ม. 33,39 และ 40)

3. จ า ก นั้ นระบบจะขึ้นเมนูให้เราตร ว จ ส อบสถานะโครงการเยียวย าผู้ประกันตน มาตรา 33,39 และ 40 (รอบทบทวนสิทธิ)

4. กร อ ก เ ลขบัตรประชาชน 13 หลัก

5. ก ร อ ก ร หัสให้ตรงกับในภาพ ตามที่ระบบกำหนด

6. จ า ก นั้ นกดค้นหาระบบจะแสดง ผ ล พร้อมระบุสถานะของผู้ประกันตน

 

ห า ก ขึ้นสถานะสีเขียวและเป็นคนที่ไม่ได้รับเงินมาก่อน ถ้าได้รับสิทธิจะมีการกำหนดวันโอนที่ ชั ดเ จน

ซึ่ ง ผู้ ประกันตนที่ได้ทบทวนสิทธิรอบล่าสุดสามารถตรวจสอบสิทธิได้แล้ว

โ ด ย ท า ง ประกันสังคมจะโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 2,500 – 10,000 บาท

 

สำ ห รั บคนที่เช็กข้อมูลในระบบ แล้วพบว่าตัวเองได้รับสิทธิการเยียวย าประกันสังคม

แ ล ะทางประกันสังคมโอนเงิ น ใ ห้ แล้ว แต่เรายังไม่ได้รับเงิน โอ น

เ นื่ อ ง จากไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ไว้ และทำการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนทีหลัง ทางประกันสังคม แจ้งว่า

“ก า ร รับเงินเยียวย าของรัฐบาล หากผู้ประกันตนตรวจสอบในระบบ แ จ้ งว่าได้รับสิ ท ธิ

ไ ม่ ไ ด้ผูกพร้อมเพย์รองรับไว้ก่อนระบบโอน 5 วันทำการ และเพิ่งดำเนินการผูกพร้อมเ พ ย์

ด้ ว ย เ ลขบัตรประชาชนภายหลัง กรณีนี้ระบบจะประมวลผลดำเนินการโอนเงิน

ใ ห้ กั บผู้ประกันตนใหม่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันพฤหัสบดี จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564