เ กณฑ์เ จอเรื่อ งเซอร์ไพรส์ ไม่ตั้ งตั ว

เ กณฑ์เ จอเรื่อ งเซอร์ไพรส์ ไม่ตั้ งตั ว

 

ช่ ว ง นี้ คนเกิดวันดังต่อไปนี้จะได้เจอเรื่องเซ อ ร์ ไ พรส์ ไม่ว่าจะจากคน รั ก

ห รื อ อ ะไรที่คิดว่าไม่มีทางได้มาแล้วแน่ ๆ ก็จะได้มาแบบง ง ๆ

 

ช ะ ต าคนเกิดวันศุ กร์

จ ะ มี ข่ า ว ดีเรื่องการเงินแ บ บ ปั๊ ว ะปัง ได้มากกว่าที่หวังไว้ ทำเอาใจสั่นไปหมด

 

ช ะ ต าคนเกิดวันอา ทิ ตย์

จ ะ ไ ด้ เ จ อคนที่ห่างกันไปนาน และไม่น่าวนมาเจอกันได้ เซอร์ไพรส์สุด ๆ

 

ช ะ ต าคนเกิดวันอังค า ร

อ ะ ไ ร ที่ คิ ดว่าสูญ จะได้คืนกลับมาแบบเหลือเชื่อ น้ำตาไหลกันเลยทีเดียว

 

ช ะ ต าคนเกิ ด วันพฤหัสบดี

จ ะ ไ ด้ เ ซ อ ร์ ไพรส์จากคนรัก เป็นของที่อย ากได้และรอมานาน