ห มอช้ างมีเ รื่อ งเตือ น ช ะตาร าศี ระย ะสั้ นๆ

ห มอช้ างมีเ รื่อ งเตือ น ช ะตาร าศี ระย ะสั้ นๆ

 

ร า ศี พ ฤ ษก เป็นเจ้าภาพคู่กับราศีพิจิก

ด ว งคู่กันแต่พอสิ้นปีโค้ง สุ ดท้ายดาวเบ า ล งและมีข่าวดีมีเรื่องความมั่ นคง ด้ า นการ ง า น

ง า น ปี หน้าดีมาก มีความมั่นคงราศีพฤษก ให้สบายใจได้

 

ร า ศีก ร ก ฎ

ไ ม่ มีด ว งดาวตัวช่วยเข้ามา มนุษย์นี่สำคัญนะ บางทีเราแย่ แต่มีตั ว ช่ ว ย เหมือนคนถ้ า ป่ วย

มี ภู มิ คุ้มกัน แต่ไม่มีตัวช่วยไม่ว่ามีด ว งดาวถูกโ ก งเกิดขึ้น ถูกหั กหลัง

บ า ง ค นถูกโ ก งเรื่องเงิน ถูกโ ก งเรื่องความรู้สึก ดังนั้นราศีกรกฎ ต้องระมัดร ะ วั งหน่อย

 

ร า ศี มี น

ต้ อ ง เตือน เหมือนอยู่คนเดียว อาจจะมีปัญหากับเจ้านาย ผู้ใหญ่ เป็นราศีที่ชีวิตเปลี่ย นแป ล งเ ย อ ะ มา ก

บ อ ก ข่ าวดีถ้าปีหน้าราศีมีน จะมาเป็นอันดับติด ท็ อ ปทรี เ ลยนะ ปีหน้าจะได้ยินรา ศี นี้ บ่ อ ย

ใ จ เ ย็ นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ ให้กำลังใจก่อนไม่ใช่ว่าแย่ตลอด

ที่ พู ด แค่ 2 เดือนนี้เอง ปีหน้าเป็นโอกาสและข่า ว ดี กับ ร าศี มี น อ ยู่ แล้ว