ฟั นธง หมอลั กษ ณ์ เผ ย 2 ร าศี งานพุ่ ง แล ะร าศีเ ก ณฑ์ใช้จ่ า ยหนั ก

ฟั นธง หมอลั กษ ณ์ เผ ย 2 ร าศี งานพุ่ ง แล ะร าศีเ ก ณฑ์ใช้จ่ า ยหนั ก

ห ม อ ลักษณ์ ฟั นธง ทำน า ย ใ นรายการศึก 12 ราศี ทางช่อง 3 ดังนี้

 

จ่ า ยหนัก กระเป๋าฉี ก ราศีมีน

ปั ญ หา ข้อเดียวเลยคือมีให้จ่ายไ ห ม ถ้ า มี ใ ห้จ่ายหรือหมุนเวียนพอไปได้ มันก็ไม่ใช่ปัญหา

ใ ห้ รู้ ไ ว้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเ ห ตุผลกับไม่มีเ ห ตุผล ไม่มีเ ห ตุผ ล คื อ

เ ป็ น เ รื่ อ งที่ถูกหยิบยืม โดยเฉพาะในช่วงนี้ ประมาณ 4-5 วัน อยู่ในสภ า วะ

ที่ ไ ม่ ส าม ารถบริหารจัดการอะไรได้มากนัก สติ สตางค์ไม่ค่อยครบ

ร ะ วั งให้ดีจ่ายหนักโดยไม่รู้ตัว หรือบางคนที่เคารพนับ ถื อหยิ บ ยืม

จ า ก นี้ตั้งกฎไปเลย 45 วัน งดการให้ยืม ชาวราศีมีนจึงต้องเข้าใจ ทำใจ บริหารจัดการ

 

ง านเจริญ ก้าวหน้ า ราศีสิงห์

นับตั้ งแต่ 28 ก.ย. – 1 พ.ย. นับเป็น จุ ด เ ริ่ ม ต้นบุกเบิก รีเริ่ม ทำอะไรใหม่ๆ

ชี วิ ต จะเปลี่ยนแปลง แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะเหนื่อยย าก แต่จากนี้จะไม่ลำ บ า ก

มี โ อ กาส มีช่องทางไป ความรักก็จะมีความสุข การงานก็จะมีช่ อ งท า ง

ห รื อ มี ความเจริญก้าวหน้าขึ้น อะไรที่ตึงก็จะผ่อ น คล าย

ห รื อ จ ะ เป็นเวลาที่รัฐบาลจะผ่อนคลายมากขึ้นอีกขั้น

เ ว ล านี้เป็นโอกาสของเรา มีโอกาสสมัครงานแล้วไ ด้ง า น มีโอกาสลง ทุ น

ข ยั บ ขย าย เป็นจังหวะที่ดี ด า ว พฤหัสบดีเล็งด ว งชะตาแล้วอยู่ไป 5 เดือ น

คุ ณ ปั ก ห ลั กให้ได้ หลักนี้ถ้าปักได้มันย าว