ด ว งเปลี่ ย น ด ว งพุ่ งส่ งช่วงโค้งสุดท้ายขอ ง ปี

ด ว งเปลี่ ย น ด ว งพุ่ งส่ งช่วงโค้งสุดท้ายขอ ง ปี

 

ด ว งปั ง ราศีธ นู

ใ น ช่ ว ง ส่ งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชาวราศีธนูด ว งชะตาถือว่าดีมาก

โ ด ย เ ฉ พาะในเรื่องของการเงินจะมีเกณฑ์หาเงินหาทองได้มาก คิดเงินได้เงิน คิดทองได้ท อ ง

โ ด ย เ ฉ พ าะช่วงสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน บอกเลยว่าปังมากเรื่องเงินๆ ทองๆ

 

ด ว งปั ง ราศีพฤษ ภ

สำ ห รั บ ชาวราศีพฤษภ ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะใ น เ รื่ องข อ ง

ห น้ า ที่ การงาน เช่น การเปลี่ยนงาน ย้ายตำแหน่ง เลื่อนขั้น อาจจะเป็นการเปลี่ยนงา น

แ บ บ ย้ ายออกไปเลย หรือยังอยู่องค์กรเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงในเ นื้ อง า น

ซึ่ ง ก า ร เปลี่ยนแปลงจะนำพาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต แถมกำลังจะมีสิ่ง ดี ๆ

เ กิ ด ขึ้ น อี กต่างหาก ความสำเร็จในเรื่องงานที่คุณรอคอยก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้ว

 

ด ว งปั ง ราศีเมถุ น

สำ ห รั บ ชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นราศีที่ด ว งชะตาดีเพราะมีดาวสิ่งศักดิ์สิท ธิ์

ทั บด ว งชะตาอยู่ ส่งผลทำให้สมหวังและสำเร็จในสิ่ งที่ไ ม่ ค าด ห วั ง ชีวิ ต

โ ด ย ร ว มไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน ก็จะสำเร็จดั่งใจหมาย

แ ถ มด ว งดีมีป๋าดัน จะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์อีกต่างหาก