เ คลี ยร์ชั ด ร าศี เตรี ย มเป็ น เศ ร ษฐี ก่ อนสิ้ นปี

เ คลี ยร์ชั ด ร าศี เตรี ย มเป็ น เศ ร ษฐี ก่ อนสิ้ นปี

 

ห มอ บ อย เคลียร์ชัด หมอดูนักพย าก ร ณ์ เผ ยว่า ของมันต้องมี สิ่งดีๆมัน ต้ องมา

ด ว งฟ้าเ ปิ ด ไ ด้แ ก่

ด ว ง ร าศีมีน

ด ว ง ร าศีพฤษ ภ

ด ว ง ร าศีมัง ก ร

ด ว ง ร าศีพิจิ ก

ด ว ง ร าศีกุม ภ์

ด ว ง ร าศีเม ษ

 

ห ลุ ด หนี้สิน พ้นเคราะห์โ ร คภัย ตลอดทั้งปี เหนื่ อ ยล้า ชีวิตที่พั ง ๆ

จ ะ ก ลั บมารับพลัง จากดาวศุกร์ รูปเป็นทรัพย์ วาจา เ ป็นเ ลิ ศ

สู้ ด้ ว ย ลำแข้ง รวยด้วยความสามารถ สวยด้ว ยมื อห ม อ ใ น ร่ างกายที่แข็งแก ร่ง

ช ะ ต าฟ้า ชี้มาแล้ว ว่า คุณจ ะ ต้ อ งเป็ น เ ศ รษฐี ก่ อ นสิ้นปี เ ตรี ยมร ว ย