ทุ กข์โศกผ่ านไป จ ากนี้มีแ ต่ปั ง โ ชคดีกำลั งเกิ ด

ทุ กข์โศกผ่ านไป จ ากนี้มีแ ต่ปั ง โ ชคดีกำลั งเกิ ด

ห ม อขวั ญ แ ม่นเวอร์ เผย 3 ราศีทุกข์โศกได้ลอยไปกับกระทง แ ล้ ว

ห ลั ง จ ากนี้มีแต่เรื่อง ปังปุริเย่ พร้อมเผย เลขมงคล ให้ได้ลุ้นรวยกันด้วย

 

จ ากนี้ปั ง ราศีพิจิก

ก ร า ฟเรื่องราวดีๆ เริ่มขยับ ขึ้ น เ ช่นกัน แนะนำให้ปล่อยปลาหน้าเขียงเสริมด ว งชะตา

 

จ ากนี้ปั ง ราศีเมถุ น

ช า ว เ มถุนผ่านเคราะห์ใหญ่มาแล้ว ความโชคดีกำลังจะเกิดขึ้น

ด า ว พ ฤหหัสทำผลดีกับด ว งชะตา แนะนำไปสักการะเจ้าพ่อเห้งเจีย เสริมความปัง

 

จ ากนี้ปั ง ราศีสิ งห์

ถึ ง เ วลาชาวราศีสิงห์หมดทุกข์หมดโศก ดาวศุกร์ทำผลดีกับด ว งชะตา

มี ร า ยรับมากขึ้น และมีเกณฑ์โชค ล าภจ า ก การเสี่ ย งโ ชค

แ น ะ นำ สักการะพ ร ะพิฆเนศ ที่ห้วยขวางเสริมความปัง