เ ก ณฑ์ร ว ยมาเ ยือน จ ะทำอ ะไ รให้รี บทำ

เ ก ณฑ์ร วยมาเ ยือน จ ะทำอ ะไ รให้รีบทำ

 

ห ม อ เค้ก Magic design เผย โช ค ช ะตาด ว ง 4 ร าศี ที่นับจากนี้ไปมีเกณ ฑ์ ร ว ย

จ า ก ธุ รกิจความงาม เครื่องสำอาง เครื่องประดับสูง จะทำอะไรก็รีบลงมือทำอย่า ลี ล า

 

4 ร าศี ได้แ ก่

เ ก ณฑ์ร ว ย ร าศีเมษ

เ ก ณฑ์ร ว ย ร าศีกรก ฎ

เ ก ณฑ์ร ว ย ร าศีธ นู

เ ก ณฑ์ร ว ย ร าศีกุมภ์

 

พร้ อ ม กับ เ ผ ยว่ า แ ก๊ ง นี้เก่ง นักคิด นักสร้าง จอมโปรเจ็ค ทำอะไรก็ ปั ง เว้นเ สี ย แ ต่ เบื่อ ขี้เกียจ

เ พ ร าะเบื่อง่าย อะไรที่ให้เงินน้อย ก็ไปหาทำอ ะ ไ ร ที่ใ ห้ เ งิ น เยอะ ไ ม่ ใ ช่ พ วกย่ำอยู่กั บที่

ถ้ า ไ ด้ ทำอะไรเต็มที่ ค น อ ยู่ใกล้ต้องตามให้ทันคิดให้ทัน เพราะในขณะที่ ค น อื่ น คิด

พิ จ า รณา พวกนางคือ ลงมือแล้วจ้าแ ต่ แค่ ลีล า เฉยๆ

 

ค น เ กิ ดลัคนาหรือราศีนี้ รวยเร็ ว ม าก และรว ย ได้เรื่อยๆ จน มั้ ย ก็ มีบ้ า ง

แ ต่ ไ ม่นานก็กลับมารวยเหมือนเดิมหมอเค้ ก แบ บ เ อ ามือทาบ อก ร้องว้าววววเ ลยทีเดี ย ว