เห นื่อ ยหน่ อ ย แ ต่พ้นเ ดือนนี้ เ กณฑ์พ บทางส ว่ าง

เห นื่อ ยหน่ อ ย แ ต่พ้นเ ดือนนี้ เ กณฑ์พ บทางส ว่ าง

 

ห ม อ ช้าง อาจารย์ ท ศ พ ร ศรี ตุล า ดูด ว งราศี 2 ราศี

มีเ กณ ฑ์ พ บ ทางสว่าง หลังจากผ่านพ้นเดือนพฤศจิกายนไปแล้ ว

ชี วิ ต จ ะดีขึ้น หมอช้างกล่าวว่า มีทางคลี่ค ล าย

 

2 ร าศีนี้ ไ ด้แ ก่

ด ว ง ช ะ ต า ราศีสิงห์

ด ว ง ช ะ ต า ราศีพิจิ ก

 

จ า ก ปัญ หาที่สะสมมาทั้งเดือน คิดไม่ตก คาราคาซัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงา น

เ รื่ อ ง การเงิน หรือความรัก ให้อดทนอีกนิด แล้วจะพบทางออกที่คลี่ค ล าย

ด ว งคุณจะดีต่อเ นื่ อ งไ ป ดังนั้นใครอย ากลงทุน หรือเริ่มทำธุรกิจ หรือทำ ห ล า ย ๆ อย่างพร้อม กั น

ส า ม า รถทำได้ เพราะจังหวะด ว งดาวส่งผลดี