ช ะ ต ารูปเป็ นทรั พย์ ทำแล้ วจะโดดเด่ น เรี ยกทรัพ ย์

ช ะ ต ารูปเป็ นทรั พย์ ทำแล้ วจะโดดเด่ น เรี ยกทรัพ ย์

 

ห มอเ ค้ก Magic Design เ ผ ยว่า ใครไม่ศั ลเราศั ล เพราะต้อง สว ยแ ล ะรวย

รู ปเป็ นทรั พย์ เรี ยกปั ง ไ ด้แก่

ช ะ ต าร าศีมังก ร

ช ะ ต าร าศีมีน

ช ะ ต าร าศีเมถุ น

ช ะ ต าร าศีสิง ห์

ช ะ ต าร าศีพิจิ ก

ช ะ ต าร าศีธ นู

 

ทำศั ลยก ร ร มปี2022 จะเรียกทรัพย์เรียกรักเรียกง าน

จ ะ โดดเด่นและเป็นดาว ใครไม่ศัลเราศัล เพราะต้ อ งส ว ย แ ล ะ รว ยมาก

แ ล้ ว ยิ่ งคนที่เกิดในปีชง ต้อง ทำแก้เคล็ดด้วยนะ ห ม อ เป็นคนไม่งมงายอะไรหรอก

ไ ม่ เ ชื่อเรื่องปีชง แต่ทำแล้วจะดีถือว่าเ ลื อ ดตกย างออ ก

ดี ก ว่าไปออกเพราะอย่างอื่น การทำสวยมันต่อยอดให้เราได้หลาย อ ย่ าง

ไม่ ว่า จ ะ เป็นเรื่องความโดดเด่นเด้ งดึ๋ ง คว ามเ ฟี๊ ย สกี

ค ว า มรัก ก็ช่วยให้มีเสน่ห์ขึ้น ไป อีกร้ อ ยเ ท่าพันเท่า