วั นเกิ ดเ กณฑ์ดี ค วามเฮ งกำลั งมาเยื อ น

วั นเกิ ดเ กณฑ์ดี ค วามเฮ งกำลั งมาเยื อ น

 

ห ม อ ไก่ พ.พาทินี เ ผ ยวันเกิดไหนปังสุดถึงขั้นม ง ล ง

จ ะ มี ค ว า มสำ เร็จมาเยือน และด ว งชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีสุดๆ

 

ด ว งปั ง เกิดวันอาทิ ตย์

เ หนื่ อ ย จั ดหนัก แต่ความสำเร็จจัดเต็ม

 

ด ว งปั ง เกิดวันเส าร์

ความเ ฮ ง ความปัง กำลังมาเยื อ น

 

ด ว งปั ง เกิดวันพฤ หัสบดี

ด ว งชะตามีเกณฑ์ดี ความสำเร็จจะได้ม า แ บ บง่ายๆ ไม่ย าก

ถ้ าอ ย ากทำอะไรให้ รี บทำ เพราะ จั งห วะดีๆ ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ