ไร้มอด ไร้กลิ่น ไม่ชื้น สู ต รนี้ได้ผ ลทำมา กั นเป็นสิ บปี

ไร้มอด ไร้กลิ่น ไม่ชื้น สู ต รนี้ได้ผ ลทำมา กั นเป็นสิ บปี

 

เ รี ย ก ได้ว่าทุกครอบครัวนั้นต้องมี ข้ า ว ส ารไว้ในครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้ชีวิ ต

เ ป็ นอ า ห า รหลัก แต่เชื่ อว่าหลายบ้ า น ก็คงเคยเจอปัญหากับเจ้าตัวม อ ดขึ้นข้าวส าร

 

วิ ธีกำ จั ด ม อ ดในข้าวส าร

ใ ห้ ใ ช้ ใบมะกรูดสด เพียงแค่นำใบมะกรูดสดๆมาใส่ไว้ในถุง หรือถังที่เราเก็บข้าวสา รไ ว้

ก ลิ่ นของใบมะกรูดจะช่วย ไ ล่ ม อ ด ออกจากถังข้าวส ารของเรา ไ ด้

แ ล ะ ยังทำให้ข้าว ส ารของเรามีกลิ่นหอมอีกด้ ว ย

จ า ก นั้ นให้ใช้พริกขีห นู การใช้พริกสดสัก 10 เม็ด แล้วใช้ มี ด ผ่ า เอาเมล็ดพริกด้านในอ อ ก

เ ห ลื อไว้แค่เปลือกพริก นำไปวางไว้ในถัง ข้ าวส า ร ก็สามารถช่วยไ ล่ ม อ ด

ใ ห้ ไ ป ไกลๆจากข้าวส า รของเราได้เช่นกัน จากนั้น ให้เกลือป่นคิดว่าทุกบ้านต้องมีเกลือติดไว้อยู่แล้ว

 

ส่ วน วิธีนี้ ทำง่ายมาก แค่ใช้ เ ก ลื อป่น 1 ช้อนชา ต่อข้าวส า ร 1 กิโลกรัม

จ ะ ช่ วยไ ล่ ม อ ด ได้ดีเหมือนกันต่อมา ให้ใช้ใช้ช้อนสเตนเลส

นำ ม า ว า งใส่ในถังข้าวส าร หรือถุงใส่ข้าวส า ร จะช่วยป้ อ ง กั น ไม่ให้ ม อ ด ขึ้ น ข้ า วส า รได้

 

เ ค ล็ ด ลั บเก็บข้าวส า รให้อยู่นาน

จากผู้ที่มีป ร ะส บ ก า ร ณ์ปลูกข้าวมานานหลายปี

จ ะม า บ อกวิธีเก็บข้ า ว ส า รไม่ให้ ม อ ดขึ้นจะเป็นอ ย่ า ง ไร

สิ่ งที่ต้ อ งเ ต รี ยมไว้

1. ใ บเ ต ยตากแห้ง

2. ข ว ด พ ล า สติ กเหลือใช้

3. ข้ า วส าร

ขั้ นตอ นใ นการทำ

ใ ห้ นำข้าวส ารที่ต้องการจะเก็บไว้ คลุกรวมกับใบเตยแห้งที่เตรียมไว้

จ า ก นั้ นก็นำข้าวส ารไปกรอกลงใส่ขวดพลาสติกไว้แล้วปิดฝาให้แน่น

ก า รทำแ บ บนี้จะช่วยป้องกันข้าวส ารจาก ม อ ด ไม่ให้มากัดกินข้าวส ารของเราจนเละ

แ ล ะ ยังช่วยยื ด อ า ยุข้าวส ารของเราให้อยู่ได้นานขึ้นโดยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นส า บ อีกด้ว ย

เ พ ร าะ ความหอมจากใบเตยแห้ง จะทำให้ข้าวส ารมีกลิ่นที่หอมนาน

 

ป้ อ ง กั นการเกิดมอดในข้าวส า รด้วยไม้สนเกี๊ ย ะ

นำ ข้ า ว มาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้และภาชนะนั้นต้องไม่มีความชื้น เช่น ถัง ถุง ก ระสอบฟ า ง แ ล้ วแ ต่มี

ใ ห้ นำ ไ ม้สนหรือไม้เกี๊ยะใส่เข้าไปผสมกับข้าวส า รในถุงหรือถังภาชนะที่เตรียมไว้

ถ้ า มี ข้ า ว เยอะให้ใส่ไม้เกี๊ยะเป็นชั้นๆไป เช่น ใส่ไว้ข้างล่างสุด กลาง และบนสุด ประมาณ 1 เดือนเปลี่ยนครั้ง

แค่ นี้ ก็ ห ม ดปัญหาเรื่องมอดข้าวส า ร เนื่องจากไม้เกี๊ยะเป็นไม้ตร ะ กู ล ส น ที่ มีน้ำ มั น ชนิดพิเศษที่ติดไ ฟง่ า ย

แ ล ะ กลิ่ น น้ำ มั น ที่ พิเศษนั่นเองสามารถป้ อ ง กั นมอดข้าวส า รได้ดีเยี่ยมเลยที่เดียว