ด ว งช ะ ต าทุกอ ย่างกำลั งดี เงินท อ งหลั่ งไห ลเ ข้ าห า

ด ว งช ะ ต าทุกอ ย่างกำลั งดี เงินท อ งหลั่ งไห ลเ ข้ าห า

 

ห ม อบ อ ย เคลียร์ชัด เผ ยช ะ ต า 6 ราศี ชีวิ ต ทุ กอย่ างกำลั งจะเริ่มดีขึ้ น ไ ด้แ ก่

ด ว งร า ศีเม ษ

ด ว งร า ศีมี น

ด ว งร า ศีกุ มภ์

ด ว งร า ศีตุล ย์

ด ว งร า ศีพฤษ ภ

ด ว งร า ศีสิ งห์

 

ห ลั ง เ ทศกาล ลอยกระทง ชีวิตทุกอย่ า งเ ริ่มดีขึ้ น งา น พุ่ง อี่เว้นท์ ม าก

เ งิ น หลั่งไหลทุกทิศทาง เตรียมรับโชคให ญ่ เ จ้ านาย หัวหน้า พร้อม โ ปรโ มท

จ ะ มี ค วามสำเร็จอย่างไร้เทียมทาน คนโสด จะมีป๋ า ดั น ป๋ าโอนไว พร้ อม เ ปย์

ค น ที่คิดร้ า ย หมดก ร ร มกันแล้ว หลังอธิษฐาน ปุ๊ป สิ่งดีๆข้ าม า ปั๊บ

พ อ กั น ที่กับความพ่ายแพ้ กลับมาท วง บั ล ลังก์ มีครบทุกอ ย่ า งแ น่ นอ น