ช ะ ตามีง านล้ นมือ ช่ วงกอ บโก ยทรั พ ย์

ช ะ ตามีง านล้ นมือ ช่ วงกอ บโก ยทรั พ ย์

 

ง า น ล้นมือน้ำขึ้นให้รีบตักด ว ง 2 ราศี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้ นปี

ห ม อช้ า ง ทศ พ ร ศรีตุลา เผยถึงด ว งชะตา 2 ราศี กำลั งขาขึ้ น

สำห รั บ 2 ร า ศี ประกอบด้ว ย

โ ก ยทรั พ ย์ ราศีเมถุ น

โ ก ยทรั พ ย์ ราศีกุ มภ์

 

โ ด ยทั้ ง 2 ราศี ชีวิตอยู่ในช่วงน้ำขึ้ นให้รี บ ตั ก โค้งสุดท้ายก่อน สิ้ น ปี

อ า จ จ ะมีงานเข้ามาล้นมือ แต่เป็นช่วงต้องตักต ว งก อ บโ ก ย

เ พ ร า ะเป็นปลายปีที่งานดีมีโอก า ส ง อ ก เ งย ส่งผลต่อค ว าม เ ฮ งถึงปีห น้ า