ห ม อไก่เ ตื อน 3 ร าศี สุริยุปร าค า ด วงเปลี่ ย น

ห ม อไก่เ ตื อน 3 ร าศี สุริยุปร าค า ด วงเปลี่ ย น

 

ห ลั ง สุริยุปราคาเต็มด ว งรอบสุดท้ายของปี หมอไก่ บอกว่าจะมี 3 ราศีต่อไ ป นี้ที่

ด ว งชะตาจะเปลี่ย น แ ป ลงมาก หลังวันที่ 4 ธันวาคม 2564

 

ห ม อไก่ กล่าวว่า ซึ่งปกติถ้าจะเทียบความแรงระหว่างราหูอม จั น ทร์ กับ ราหูอมอาทิตย์

ก็ ต้ อ ง บ อ กเ ลยว่า ร าหู อ มอาทิตย์จะแร ง กว่า แต่ไม่ต้องกัง ว ล ใ จ

 

สำ ห รั บร า หู อ มอาทิตย์ครั้งนี้ จะส่งผลตรง ๆ เป รี้ ยงๆ กับด ว งชะตาราศีดังต่อไปนี้

ส่ งผ ล ราศีพฤษ ภ

ผ ล ก ระทบจากราหูอมอาทิตย์นี้จะส่งผลกับชาวราศีพฤษภ โดยตรง

ป ร ะ ม าณ 75% แต่ไม่ต้องกังวลใจ เพราะจะเป็นเพี ย งผ ล ใน ร ะยะสั้นๆ เท่านั้น

สิ่ ง ที่ ช า วราศีพฤษภมีโอกาสเจอนั่นก็คือ เรื่องของการเปลี่ยนแป ล ง

โ ด ย เฉพาะในเรื่องการงาน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหั น

ห า ก จ ะ ให้ดีก็ควรวางแผนสำรอง แผน 1 แผน 2 ไว้จะดีที่สุด

 

ส่ งผ ล ราศีพิจิก

ผ ล ก ระทบจากราหูอมอาทิตย์นี้จะส่งผลกับชาวราศีพิจิก โดยตรงประมาณ 50%

ถื อ ว่ าโดนผลเบาๆ ชาวราศีพิจิกอาจจะต้องร ะ วั งเรื่องของสุ ขภา พร่าง ก าย

ก ารเ จ็ บป่วยไม่สบาย รวมถึงการไม่สบายทางใจ ความหงุดหงิด โมโห อารมณ์ขึ้นง่าย

 

ส่ งผ ล ราศีสิ งห์

ผ ล ก ระ ทบจากราหูอมอาทิตย์นี้จะส่งผลกับชาวราศีสิงห์ โดยตรงประมาณ 25%

เ รี ย ก ว่ าโดนหางเลขหน่อยๆ ต้องโฟกัสในเรื่องของการงานให้มาก เพราะด ว ง

มี เ กณ ฑ์ เ กิ ดปัญหาเรื่องงาน แต่ไม่ต้องกังวลใจเพร า ะจะเป็น เ พี ย งเรื่องจุกจิกเ ท่า นั้ น

ไ ม่ ไ ด้ ส่ ง ผ ล ต่ อห น้าที่การงานแต่อย่างใด

 

วิธี ก ารทำบุ ญเ สริมด ว ง

ห ม อ ไก่ข อ แน ะนำให้ทั้ง 3 ราศี ไปทำบุญเกี่ยวกับแสงส ว่ า ง

เ ช่ น การถวายหลอดไฟ การเติมน้ำมันตะเกี ย ง เป็ นต้ น

เ ท่ า นี้ ก็จะเป็นการเปลี่ยนจากร้ า ยกลายเป็นดีได้แล้ว