เ ช็ กด วงก ารง าน 7วั นเกิ ด

เ ช็ กด วงก ารง าน 7วั นเกิ ด

 

ก ารง านเกิ ด วันจันทร์

ก า รง า น จ ะได้รั บข่ าวดีจากงานที่ทำอยู่ หรือมีเกณ ฑ์

จ ะไ ด้ ทำธุรกิ จให ม่ ๆที่ ผล ตอ บแท น แบบไม่คาดคิด

 

ก ารง านเกิ ด วันอังคาร

ก ารง า น จ ะ ได้ รับมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นกา ร

ท้า ท า ย ค วามสามารถคุณอย่างมาก และจะทำมันได้ดีด้วย

 

ก ารง านเกิ ด วันพุ ธ

ก า รง าน ช่ ว งนี้อาจจะเหนื่อยกว่าปกติ เนื่อง จ ากต้ อ งรับผิ ดชอบงานมากขึ้ น

แ ต่ส่ งผ ล ดี กั บ งานและอนาคตคุณแน่นอน

 

ก ารง านเกิ ด วันพฤหัสบดี

ก า ร งา น จ ะมีข่าวดีมากขึ้นเรื่อยๆ การงานประสบความสำ เ ร็ จ

ต า ม ที่ ห วังไว้ เพราะคุณเป็นคนมีความสามารถ

 

ก ารง านเกิ ด วันศุ กร์

ก า รง าน มี โ อกาสเปลี่ยนงานหรือถูกให้ออกจาก ง าน

ค ว ร จะห าแ ผ น สำรองไว้บ้าง เพราะรายจ่ายคุณค่อนข้างหนัก

 

ก ารง านเกิ ด วันเสาร์

ก า รง า น ช่ ว งนี้คุณอาจจะหมดไฟในการทำง า น

อ าจ จะ ต้ อ งหาเวลาไปพักผ่อนบ้าง แล้วกลับมาลุยงานต่อ

 

ก ารง านเกิ ด วันอาทิตย์

ก าร ง าน มี เ กณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง งานจะส่ ง ผ ล ดี

ต าม ที่ ค าดหวังไว้ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆ