พึ งร ะวั ง 3 ราศี เก ณฑ์พ บเจออุปส ร รค

พึ งร ะวั ง 3 ราศี เก ณฑ์พ บเจออุปส ร รค

อ า จ า รย์คฑา ชิน บัญช ร ได้ทำน า ย 3 ราศีที่พึงร ะ วั งเอาไว้ใ ห้ ดี

โ ด ย เฉพาะด้านการงานทำอะไรก็มีแต่เรื่องวิ่ ง เ ข้ า มาหา การเงินก็ไม่คล่องตั ว

 

ช ะ ต าราศีพิจิก

ไ ด้ ยินเ รื่ องร าวที่ทำให้ไม่สบายใจ การงานดีในช่วงต้นมีการเจรจา ต่ อรอ งที่ดี

ธุ ร กิ จ ก า รค้าราบรื่น แต่ในช่วงปลายคงต้องเหนื่อย บริวารหรือคนคอย ช่ว ยเ ห ลือ

ไ ม่ ค่ อยมี ช่วงนี้มีแต่คนโยนงานโยนความรับผิ ดชอบ ตัวเองก็ปฏิเสธย าก งานเดิน ท าง

ส่ ง อ อกมีอุปสรรค และต้องร ะ วั งอุ บั ติเ ห ตุในการเดินทา ง บ้ าง

ก า รเงิ นพ อ ไปไ ด้ ใน ช่วงต้น แต่พอช่วงกลางลงมามีแต่ค่าใช้จ่ายจุกจิกไม่เป็นเรื่ อ ง

แ ละ ยังมีคนมาเบียดเบียนให้ อึดอั ดอีก ด้ วย

 

ช ะ ต าราศีกุ มภ์

มี ผู้ ห ลั ก ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การงานเข้าที่เข้าทางมา ก ขึ้ น

แ ต่ ยั ง มี การแข่งขันกันอยู่ในองค์กร ต้องมุ่งมั่นให้เสมอต้นเสมอปล า ย

ธุ ร กิ จก า ร ค้าคล่องตัว แต่ยังมีศั ต รูคอยกลั่นแกล้ง ช่วงกลางให้ร ะ วั งอุ บั ติเ ห ตุ

เ กี่ ย ว กับการเดินทาง งานร้านอาหาร โรงแรม งานบริการมีความก้ า วห น้ า

ก า ร เ สี่ ย ง การลงทุนพอมีจังหวะในช่วงปลายแล้ว การเงินมี เ ก ณ ฑ์

ต้ อ งเ สี ย เกี่ยวกับการซ่อมแซม การดูแลรักษา ให้ร ะ วั งถูกเอาเป รี ยบ

แต่ส ภ าพการณ์โดยรวมยังค ว บ คุมได้ดี

 

ช ะ ต าราศีพฤษ ภ

ใ ห้ร ะ วั งอุ บั ติเ ห ตุจากการเดินทาง รวมถึงอุปสร ร ค การงานช่วงต้นถึงกลางไ ม่ ค่อ ยดี

ทำ ง า น เป็นกลุ่มเป็นทีมมีความคิดเห็นขัดแย้งกันตลอด ช่วงปลายมีความคิ ด เ ด็ ด

ทำ ใ ห้ มองเห็นช่องทางทำเงินทำกำไรที่ดี ช่วงนี้คุณต้องเข้านอกออกในให้ม ากขึ้ น

ก า ร พึ่ งพาตนเองไม่ค่อยเกิดผลดีนัก ธุรกิจการค้ายังไม่แน่นอน อย่าเพิ่งทำอะไรเสี่ยง ๆ