เปิ ดทา งร ว ย บังเกิดทรัพ ย์ใหญ่

เปิ ดทา งร ว ย บังเกิดทรัพ ย์ใหญ่

 

5 ราศี จา ก นี้ไป เทวดาเปิดทาง-บังเกิดโภคทรัพย์ จะสมหวัง

ห ม อ เค้กMagic stone เผยชะตา 5 ราศี เ ทว ด าเปิดทาง

โ ด ย ทั้ง 5 ราศี ประกอบด้ ว ย

เปิดทา งรว ยราศีกุม ภ์

เปิดทา งรว ยราศีมี น

เปิดทา งรว ยราศีพฤ ษ ภ

เปิดทา งรว ยราศีสิ งห์

เปิดทา งรว ยราศีกั นย์

 

สำ ห รับ 5 ราศีดังกล่าว จากนี้ไป เทวดา เ ปิ ดท าง จะบังเกิดโภค ท รั พย์

จ ะ ส ม ห วังกับสิ่งที่รอคอย สิ่งที่เลวร้ า ยจะจากไป ทั้งนี้ ให้ไหว้พ ร ะ

ทำ บุ ญ เ ส ริม สิ ริ มงคลชีวิตบ่อย ๆ ไปทำสังฆทานทำบุญโ ล งศ พ

ใ ห้ ท า นอาหารสุนัขแมว ส่งผ้าห่มให้สัตว์ป่าที่กำลังหนา ว

เ ร า อาจจะมีบารมี ได้บุญ และมีคนให้ความอบอุ่นเมตตา และใจดีต่อเราเช่นกัน