เ ฮ งรับ ด าวย้ าย ปังยื นหนึ่ง

เ ฮ งรับ ด าวย้ าย ปังยื นหนึ่ง

 

อ.ค ฑ า ชินบัญชร เปิดราศีเฮงยืนหนึ่ง หลังดาวพุธ ดาวอังคาร และดาวอาทิตย์ย้าย

จ ะ โ ด ด เ ด่ น ใน เ รื่ องงาน เจรจา ติดต่อค้าข า ย แน ะ เค ล็ ดลับเสริมคว าม เฮงตบท้ายให้อีกด้วย

ดา วย้ ายราศีธนู

จ ะ ดี ใ น เ รื่องการติดต่อการค้าขาย การตลาด ราชก า ร

โ ด ด เ ด่นมาก แต่ต้องร ะ วั งเรื่องความขัดแย้ง ให้ทำ บุ ญ กับเ ด็ กพิการปากแหว่งเพดานโหว่

สวด “ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท” 17 จ บ

 

ดา วย้ ายราศีมิถุน

จ ะ ดี ใ นเ รื่ อง ก า ร เ งิ นการติดต่อ งานขาย การตลา ด

โ ด ดเ ด่น คนโสดจะพบรักจากการเดินทาง

 

ดา วย้ ายราศีมังกร

เฮ งใน ด้ า นงานราชการ งานด้านค ว า ม บั น เ ทิง

จ ะ โ ด ด เ ด่น ให้สวดบทโมรปริตร (คาถาพญายูงทอง)

แ ล ะ สว ด “อะ วิช สุ นุส สา นุต” 6 จบ

 

ดา วย้ ายราศีกรกฎ

ธุ ร กิ จเกี่ยวกับขนส่ง การสื่อส า รดี และอาจจะมีก า ร เดิ น ท าง

แ บ บ ก ะทันหัน คนโสด มีโอกาสไ ด้ พ บรัก แต่ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกัน