สุ ดซึ้ ง “เ บิ ร์ ด” ค บกั นด้วยก ารให้เกี ย รติ รักนี้ที่ไม่ตีกร อ บ

สุ ดซึ้ ง “เ บิ ร์ ด” ค บกั นด้วยก ารให้เกี ย รติ รักนี้ที่ไม่ตีกร อ บ

ห นุ่ ม กรรชัย เผย เบิร์ด เป็นคน ค น เ ดี ยวที่ไม่หวังผลประโยชน์จากแตงโ ม

เ ค ย คุ ยกัน บอกไม่ขอตีกรอบ เพราะแตงโมถูกตีกรอบเรื่องความรักมาตลอด คบกันด้วยการให้เกียรติ

จ าก ก ร ณีการเ สี ยชีวิตของแตงโม นิดา ซึ่งหากใครตามข่าวตั้งแต่แรกจะพบว่า เบิร์ด แฟนของแ ต งโ ม

เ ป็ น อี ก ห นึ่งคนที่คอยตามหาร่างของดาราสาวทั้งวันทั้งคืน นั่งเรือร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เ พื่ อ ห วังว่าจะเจอร่างของคนรัก ซึ่งแตงโม เคยเปิดใจเกี่ยวกับเบิ ร์ ดว่ า

“มีคุ ณลักษ ณ ะคล้า ย คุณพ่อที่สุด ตั้งแต่เคยคบมา รู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วเราปลอดภัย ดูแลเ ร าได้”

ก่ อ นที่ จ ะ ต้องมาจากกันจากข่าวดังกล่าว

 

เ มื่ อวันที่ 5 มีนาคม 2565 หนุ่ม กรรชัย และทนายตั้ม ษิทรา ได้พูดคุยกันในรายการโหนกระแส เท ปพิเ ศ ษ

ซึ่ ง ต อ นหนึ่งมีการพูดเกี่ยวกับเบิร์ด โดยหนุ่ม กรรชัย แสดงความคิดเห็นว่า

“เ รื่ อ งนี้เหมือนกับว่ามีคนหาผลประโยชน์จากแตงโม หมายถึงคนรอบข้า ง

บ า งค นก็อาจจะตีเนียนหาแสง หาเงิน อย่างตน ทำรายการโหนกระแส

ต นก็ ต้องยอมรับบริบทว่ามันเป็นคดีใหญ่ เป็น Topic ของประเทศที่นักแสดงระดับนางเอกเ สี ยชีวิตปริศนา

ซึ่ ง ก็ ต้องนำเสนอ ตนยอมรับว่านี่คือประโยชน์ แต่สุดท้ายแล้วเราจะคืนกลับไปให้แตงโมยังไง

ซึ่ ง ต นกลับมาคิดว่าจะทำยังไง แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตี 3 ก็นึกขึ้นได้ว่ามีคนแนะนำว่าหางานให้เบิร์ด แฟนแตงโม ทำ เพราะแตงโมเป็นห่วงเบิร์ด

วั นที่ แต งโม ไปขึ้นเรือ เบิร์ดบอกว่ารู้ว่าแตงโมไป ซึ่งตนก็ถามเบิร์ดว่า รู้ไหมว่าแต งโม ไปกับใครอะไรยั ง ไง

ซึ่ ง เ บิ ร์ด ตอบว่า ไม่รู้ โดยให้เ ห ตุผลว่า “ที่ผ่านมา แตงโม มีความรัก ถูกตีกรอบมาต ล อ ด ไม่มีอิสระใน ตั ว เ อ งด้านความ รั ก เ ล ย

เ ร า รักกัน ในมุมที่แตงโม จะไปเที่ยวไหน อะไรยังไง เป็นสิทธิ์ของแตงโม เราแค่รักกัน

อ ยู่ ด้ วย กัน เจอกันมันก็มีความสุขแล้ว ทุกคนต่างต้องมีอิสระของตัวเอง

เ บิ ร์ ดให้โอกาสแตงโมเต็มที่ เพราะมันคืออิสระต่อกัน คนรักกันต้องให้เกียรติกัน

ไ ม่ จำ เ ป็นต้องไปถามว่าจะไปไหน เพราะรู้กันอยู่แ ล้ ว”

ขอ บคุ ณ ภาพจ า ก Instagram stonerbkk