เกณฑ์ด ว งสุดเ ฮ งครึ่งปีหลั ง ชะตาดีย าวยันสิ้ นปี

เกณฑ์ด ว งสุดเ ฮ งครึ่งปีหลั ง ชะตาดีย าวยันสิ้ นปี

ห ม อไก่ พ.พาทินี เผย ครึ่งปีหลัง ด ว งชะตาก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

มีอ ยู่ 3 ราศี ด ว งดีแบบย าวๆ ตลอดช่วงครึ่งปีหลังนี้ ราศีด ว งดีการงานสุดเฮง

มี โ อก าสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีความก้าวหน้ารอคุณอยู่

 

ชะต าดีย า วราศีมีน

สำ ห รั บชาวราศีมีน เป็นราศีที่ด ว งดีแบบเสมอต้นเสมอปลาย ด ว งดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะพื้นฐานชาวราศีมีนนั้น

เ ป็ นผู้ที่มีความสามารถแต่มักไม่แสดงออกมาซึ่งความสามารถของตัวคุณเอง

แ ต่ ในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีโอกาสได้โชว์พาว มีโอกาสได้แสดงความสามารถให้โลกรู้

น อ กจากชาวราศีมีนจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะความสามารถแล้ว คุณจะมีด ว งผู้ใหญ่อุปถัมภ์

ไ ม่ ว่ า เจ้านายผู้บังคับบัญชา ลูกค้าคู่ค้า ก็จะมองคุณอย่างเป็นมิตร และคอยเป็นกองหนุน คอยช่วยดันคุณเต็มที่

 

ชะต าดีย า วราศีเมถุน

ถื อ ว่าเป็นราศีที่ด ว งดีแบบย าวๆ ตลอดช่วงครึ่งปีหลังนี้ โดยเฉพาะเรื่องการงาน

บ อ กได้เลยว่า หาผู้ใดเปรียบได้ไม่ เพราะการงานมีแนวโน้มที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

แ ถ มในช่วงครึ่งปีหลัง ด ว งดีเสมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย

อ ะไ รที่คิดว่าย ากกลับสำเร็จ อะไรที่คิดว่าไกลเกินเอื้อม กลับได้มาแบบงงๆ

ห า กคิดจะทำอะไร เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ขอให้เริ่มทำในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นช่วงที่ด ว งดี

เ พ ราะจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมาก

 

ชะต าดีย า วราศีธนู

ช า วราศีธนูถือว่าเป็นราศีที่มาแบบเงียบๆ แต่ฟาดความสำเร็จเพียบนะจ๊ะ การงานก้าวหน้าแบบเรื่อยๆ

แ ม้ ว่าจะไม่ก้าวหน้ากระโดดทีเดียว 10 ขั้น แต่ก็ก้าวไปทีละขั้น ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ก้ า วหน้าไม่มีก้าวหลังอย่างแน่นอน หน้าที่การงานโดดเด่นมีโอกาสเจริญก้าวหน้า ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ห รื อ ถ้าทำการค้าขายอยู่ก็มีโอกาสได้ขย ายกิจการ ช่วงเวลาครึ่งปีหลัง ถือว่าเป็นช่วงแห่งการสร้างตัวโดยแท้

แ ม้ ว่ า ช่วงครึ่งปีแรกจะเหนื่อยๆ หน่อย แต่ครึ่งปีหลัง คุณจะได้รับผลลัพธ์จากความพากเพียรอย่างแน่นอน