ร า ศีท่านที่เกิด ถึงจะเหนื่อยหน่อย แต่ร ว ยแน่นอน ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงานเสมอ

ร า ศีท่านที่เกิด ถึงจะเหนื่อยหน่อย แต่ร ว ยแน่นอน ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงานเสมอ

 

ชะตาราศีกรกฎ

การงาน มีเกณฑ์ย้ายบ้าน ย้ายที่ทำงาน แม้จะมีหนี้สินบ้างก็ไม่เป็นไร หากเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนขั้น เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง

ส่วนนักธุรกิจ ก็จะได้ขยับขย ายกิจการ มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ รถใหม่ การเงิน ในช่วง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา ราหูมาค้นทรัพย์ในเรือนการเงิน

แต่ ณ บัดนี้มันจบไปแล้ว จากนี้เป็นต้นไป ต่อให้มีเ รื่ อ งเ สี ยเงิน ก็จะไม่เ สี ย เ ท่าที่เคยเสี ย ม าในอดีต

ปีนี้จะได้เงินเยอะ แต่ก็จะเ สี ยเ ย อะ มีรายจ่ายในการซื้อบ้าน ซื้อรถ ขย ายกิจการงานต่าง

ชะตาราศีเมษ

การเงิน ดาวการเงินโคจรเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะ มีกำลังตลอดทั้งปี สภาพคล่องดี ถ้าขยันก็จะไม่มีปัญหา เงินทองไหลมาเทมา

การงาน ดาวการงานอยู่ในมุมมรณะมา 2 ปีครึ่ง ชาวຣาศีเมษที่รู้สึกเหมือนเจอทางตัน ทุกข์ มีความกังวล ตกงาน

งานไม่มั่นคงในช่วงที่ผ่านมา ข่าวดีคือ พ้นเดดไลน์แล้ว จะมีมุมของการงานที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ต้นปี เพราะดาวการงานพ้นจากมุมอับ

เป็นจังหวะที่เริ่มต้นดี แต่ก็เหนื่อยย าก ต้องต่อสู้และดิ้นรน สุ ข ภ า พและอุ บั ติ เห ตุ อย่า ป ร ะ ม า ท

โด ย เ ฉ พ าะวันหยุดย าว วันหยุดเทศกาล การเดินทางไกลต้องระมัดs ะวั งตั้งสติ ควรไปสร้างบุญสร้างกุศลตามศรัทธา

 

ชะตาราศีพฤษภ

การเงิน เป็นจังหวะที่จะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีทั้งปี โดยที่คุณต้องขยัน ทุ่มเท และใส่ใจ แต่จะร ว ยหรือสำเร็จมากน้อย ไหน

ก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่เคยสร้างมาในอดีตและบุญปัจจุบันในชาตินี้ด้วย สุ ขภ า พแ ล ะอุ บั ติ เห ตุ ปีนี้เป็นปีที่ชาวร าศีพฤษภสุ ข ภ า พ จะ แ ข็ ง แ ร งขึ้น

ค ว า ม เครียด จ ะ ห ายไป 80% แนะนำให้หาโอกาสไปสร้างบุญใหม่ตามที่ศรัทธา จะเป็นมงคลหนุนนำชีวิต