ปีนักษั ตร ช ะ ต าชีวิตดี เกณฑ์ชีวิตจะกลับมารุ่ ง พุ่งแร งอีกครั้ง

ปีนักษั ตร ช ะ ต าชีวิตดี เกณฑ์ชีวิตจะกลับมารุ่ ง พุ่งแร งอีกครั้ง

 

เกิดปีนักษัตร ปีระกา

ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลง มี ร า ยจ่ า ย มากกว่า ร ายรับ และยังเจอปั ญ ห าอุปส ร รค ประทุเข้ามาแบบหลายทาง

แต่เลิกน้อ ยใจคิดมากได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไปภาระห นี้สินของคุณจะหมดไป ในช่วงไม่เกินกลางปีนี้ปั ญหาเล็กน้ อ ยก็จะหมดไป

ใ น สิ้ นเดือนนี้ ถ้าอ ย ากมีร ายได้เพิ่มมากขึ้นควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้ าง

ลงแรงสักหน่อ ยบ อ กเลยว่าเป็นเดือนของคุณจริง ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่ างราบเรียบ

 

เกิดปีนักษัตร ปี มะเส็ง

อ ยู่ในช่วงเวลาของการปลดห นี้สิน อาจจะมีปั ญห าอุปส ร รคเล็กน้อ ยกับการทำมาค้าขาย

แต่บ อ ก ได้เลยว่า ด ว งช ะต าของคุณจะได้ปลดห นี้อย่ างแน่นอนในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจทำมาหากิน

ด้ ว ย ค วา มซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริต การกอ บโ ก ยเงิ นในช่วงเดือนนี้ จะทำให้คุณได้รับท รัพ ย์แบบไม่ทั น ค า ดคิดค าดฝัน

กันเลยทีเดียวแวด วงการเงิ นของคุณ ในปีนี้จะสดใส ทำอ ะ ไ รประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมด

 

เกิดปีนักษัตร ปีขาล

ด ว งไม่ค่อ ยดีทำอะไร จะเห นื่อ ย ไม่ค่อ ยประสบความสำเร็จเป็นยุคมืดเป็นช่ ว งต กต่ำของชีวิตเลย ก็ว่าได้

แต่บัดนี้ดว งของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ใน ท า ง ที่ ดีขึ้นและจะดีต่อเนื่องไปจ นถึงในช่วงกลางปี จะหมดเคร าะห์หมดโศ ก

โ ชคลาภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจดว งจะดีอย่ างมาก ยิ่งเรื่ องของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี ห า ก ผู้ ใ ด มี คู่ครองในช่วงนี้

ก็จ ะ พ บ กั บ ความสุข ความเจริญวาสนาผลบุญจะช่วยประคับประคองใ ห้ ค ร อ บครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป