เจ้ าก ร รมนายเ ว รเปิดท า งร ว ย หมดเค ราะห์ มีเ กณฑ์ร่ำ ร ว ย

เจ้ าก ร รมนายเ ว รเปิดท า งร ว ย หมดเค ราะห์ มีเ กณฑ์ร่ำ ร ว ย

 

สำห รั บท่านเกิดวันพฤหัส

ขอร ะ วั ง เรื่องคู่แข่ง ในเรื่องต่าง ๆ จะเข้ามาจากทางตรง และทางอ้อม จะมีคนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากัน แต่แรกๆ

นำ เ รื่ องเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ ร ะ วั ง อย่าทำอะไรที่โดเด่น เกินหน้าเกินตามากไปนัก มีคนจ้องอิจฉาคุณอยู่ลั บๆ

ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป คนต่างชาติหรือลูกครึ่งจะนำความสำเร็จ เข้ามาให้คุณ ทำให้การดำเนินชีวิตดู มีชีวิตชีวา

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้ห้างสรรพสินค้า

ใ ห้ ล อ ง ห ยิ บสุ่มมาสักใบ ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้หนี้ใช้สิน ชีวิตไม่ต้องติดค้ า งใครอีก

แ ถ ม มีเงินเหลือ เก็บก้อนโต และด ว ง ชะต าท่านยัง มีเกณฑ์ที่ดีด ว ง ชะต าหนุนด ว ง ให้มีทรัพย์ มีมรดก มีบ้านมีรถพ้ น เ ค ร า ะห์

หมดเรื่องซวย มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัวๆ ศั ต รู คนคิดร้า ยแพ้ภัยตัวเอง และค่อยๆ ทะยอยหายไปจากชีวิต ขอให้ท่านประสบ พบเจอ

แ ต่สิ่ ง ดี ๆ ใ น ชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้รวยทรัพย์รวยโชค มีบ้าน มีรถมีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ

 

สำห รั บท่านเกิดวันอังคาร

คุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า และ ด ว ง ชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่ ต น เองนับถือ กราบไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวัง กับสิ่งที่ปรารถนา จะได้รับข่าวดีจากงานเงิน ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ

ห รื อ คนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดน เกิดความสำเร็จเป็นอย่างดี แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภ จากการเสี่ยงโชค

ห า ก เ จ อ คนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ปั้มน้ำมัน หรือสนามบิน ลองหยิบมาสักใบ ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกรางวัลหลักล้าน

เ อ า เ งิ นนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี้ปลดสิน ออกรถใหม่ป้ายแดงได้เลย และด ว ง ชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดี

ด ว ง ชะต าหนุนด ว ง ให้มีทรัพย์ มี ม ร ดกมีบ้านมีรถพ้นเคราะห์ หมดเรื่องซวย มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัวๆ ศั ต รู

คนคิดร้ า ยแพ้ภัยตัวเอง และค่อยๆทะยอยหายไปจากชีวิต ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต

โ ช ค ล า ภม า กม ายขอให้รวยทรัพย์ รวยโชค มีบ้าน มีรถ มีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ ด้วยเทอญ สาธุๆ

 

สำห รั บท่านเกิดวันศุกร์

พ้ นเค ร าะห์ เสี ยทีลำบากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติใหม่ ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

จ นทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็น

ผู้ ที่ มี ประสบการณ์ ในการทำงาน ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์ เป็นอย่างมาก คุ ณ จ ะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี

อ า จ เ ป็ น เจ้านายในที่ทำงาน หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณ

มีโ อ ก า ส จะได้รับข่าวดีจากการลงนามว่าจ้าง จะเกิดความสำเร็จ ในการค้า หรือการค้าขายกับชาวต่างชาติ

แ ถ ม ท่ า น ยั งมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง มาเร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย

ใ ห้ รั บไว้ อย่าปฎิเสธ ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ ป ล ดสิน

มี เ งิ นซื้อรถ มีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวมีความ เป็นอยู่ที่ดี ไม่ลำบากอีกต่อไป แ ล ะด ว ง ชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดี

ด ว ง ชะต าหนุนด ว ง ให้มีทรัพย์ มีมรดก มีบ้าน มีรถ พ้นเคราะห์ ห มด เรื่องซ ว ย มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัวๆ