ห มอดูทักราศี พ ระราหูย้ า ยเข้าเฮ งยืนหนึ่ ง ไปอี กหล า ยเดื อ น

ห มอดูทักราศี พ ระราหูย้ า ยเข้าเฮ งยืนหนึ่ ง ไปอี กหล า ยเดื อ น

 

อาจารย์คฑา ชินบัญชร ได้โพสในเฟสบุ๊ก “คฑา ชินบัญชร” ว่า พ ร ะ ราหู เป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่ง

ต า ม คติของ ศ า ส น า ฮิ นดูและศา ส น า พุ ทธ แต่ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่น ๆ ในระบสุริยะจั ก ร ว า ล

แ ต่ เ ป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่าง ด ว ง จันทร์กับด ว ง อาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกัน

ก็ จ ะ เ กิ ดป ร าก ฏ ก า รณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือมักเรียกกันว่า ราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์

 

พ ร ะ ราหูในพุทธศาสนา คัมภีร์อนาคตวงศ์ระบุไว้ว่า พ ร ะ สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพย า กรณ์เรื่องพ ร ะ สัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พ ร ะ องค์

ใ น อ นา คตให้แก่พ ร ะ สารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พ ร ะ ศรีอาริยเมตไตรยจะได้ตรัสรู้เป็นพ ร ะ พุทธเจ้าเป็นปฐมที่ 1

แ ล ะ อสุรินทราหู จะได้ตรัสรู้เป็นพ ร ะ พุทธเจ้าทรงพ ร ะ นามว่า พ ร ะ นารทะ

 

ดาวราหูไม่ได้น่ากลัวเสมอไป บางครั้งจะให้ผลในเรื่องโชคลาภด้วย สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการไหว้ราหูนั้นคือ

เป็ น กา รเตือนสติตัวเองให้ร ะ มั ดร ะ วั ง ความคิดและการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตาม

ค ว ร ใ ช้ส ติ ปัญญาเพื่อให้เกิดทางสว่างในใจ และดาวราหูก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองและความสำเร็จ

 

2 ราศี ที่มีด ว ง เ ฮ ง ยื นห นึ่ ง ได้แก่

1. ราศีที่ เฮงยืนหนึ่ง ในด้าน ธุรกิจ การเงิน การเดินทาง ได้แก่ “ราศีธนู (16 ธ.ค.-14 ม.ค.)”

นอกจากนั้น อาจารย์ คฑา ยังแนะนำให้ ทำบุญ ไหว้พ ร ะ รับพลังบวก ด้วยการ ไหว้พ ร ะ

ข อ พ ร จ ากเ จ้ า พ่ อกวนอู และ ทำบุญกับผู้พิการ จะเสริมด ว ง เสริมพลังบวกสุดๆ

 

2. ราศีที่ เฮงยืนหนึ่ง ในด้าน การเงิน และ โชคลา ภ ได้แก่ “ราศีมิถุน (16 มิ.ย.-15 ก.ค.)”

นอกจากนั้น อาจารย์ คฑา ยังแนะนำให้ ทำบุญ ไหว้พ ร ะ รับพลังบวก ด้วยการ ไหว้พ ร ะ

ข อ พ ร จ ากเจ้าพ่อเสือ และ ทำบุญกับเ ด็ ก กำพ ร้ า จะเสริมด ว ง เสริมพลังบากสุดๆเช่นกัน